31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 231 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er een (dreigend) tekort is aan bètatechnici op de arbeidsmarkt;

overwegende, dat het kabinet voornemens is het sociaal leenstelsel in de masterfase in te voeren;

van mening, dat de drempel om een technische studie te volgen hiermee wordt verhoogd, omdat studenten bètatechniek een tweejarige master volgen;

van mening, dat het ongewenst is dat studenten een financiële drempel ervaren om een tweejarige master te volgen en kiezen voor een eenjarige master;

verzoekt de regering bij de wetgeving over invoering van het sociaal leenstelsel in de masterfase met voorstellen te komen om bètatechnische masters financieel laagdrempelig te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Naar boven