31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 219 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat intensief onderwijs van groot belang is om de gewenste kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs te realiseren;

verzoekt de regering de ambitie uit de strategische agenda om te komen tot een student/docentratio van 1 op 10 tot 15 uit te werken en de Kamer hierover voor het kerstreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Jadnanansing

Jasper van Dijk

Klaver

Naar boven