Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232431 nr. 9

32 431 Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82)

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld 29 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in Indonesië nog steeds ernstige mensenrechtenschendingen op de Molukken en in Papoea plaatshebben, als ook mensenrechtenschendingen tegen individuele mensenrechtenbeschermers worden begaan;

verzoekt de regering bij de EU aan te dringen op opschorting van de kaderovereenkomst van de EU met Indonesië in geval van ernstige mensenrechtenschendingen op de Molukken, in Papoea of elders in Indonesië,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel