Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 50

50 Stemmingen moties Wegverkeer en verkeersveiligheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid,

te weten:

  • -de motie-De Rouwe over het niet toelaten van de snorfiets op de hoofdrijbaan (29398, nr. 434);

  • -de motie-De Rouwe over de maatregelen tegen overlast en onveiligheid van bromfietsen (29398, nr. 435);

  • -de motie-De Rouwe over handhaving op overtredingen op het fietspad (29398, nr. 436);

  • -de motie-Bashir over de voordelen van een fietshelm (29398, nr. 437);

  • -de motie-Van Tongeren over terugdringen van ongevallen tussen ongemotoriseerde en gemotoriseerde verkeersdeelnemers (29398, nr. 438);

  • -de motie-Madlener over permanent openstellen van de spitsstroken (29398, nr. 439);

  • -de motie-Madlener over het niet invoeren van een helmplicht voor snorfietsers (29398, nr. 440);

  • -de motie-Madlener over vaststellen van de flitsmarges op snelwegen op 10 km/u (29398, nr. 441);

  • -de motie-Visser/Hoogland over het beboeten van verkeersovertreders uit de EU (29398, nr. 442).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Bashir stel ik voor, zijn motie (29398, nr. 437) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Aangezien de motie-De Rouwe (29398, nr. 436) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Aangezien de motie-Madlener (29398, nr. 440) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Aangezien de motie-Visser/Hoogland (29398, nr. 442) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De voorzitter:

De motie-De Rouwe (29398, nr. 434) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden De Rouwe en Madlener, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de gemeente Amsterdam in afwijking van de landelijk afgesproken regels de snorfiets wil toestaan op de (hoofd)rijbaan;

overwegende dat de snelheid van snorfietsers en het overige verkeer te sterk verschillen waardoor bij vermenging van dit verkeer onveilige situaties ontstaan;

overwegende dat het verbannen van de snorfiets naar de (hoofd)rijbaan geen oplossing is voor de totale verkeersproblematiek;

verzoekt de regering, af te zien van maatregelen die het mogelijk maken om de snorfiets op de (hoofd)rijbaan toe te laten eventueel in combinatie met een lokale helmplicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 443, was nr. 434 (29398).

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren (29398, nr. 438) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voetgangers en fietsers nog steeds regelmatig slachtoffer worden van dodehoekongevallen met vrachtauto's en van niet fysiek afgescheiden fietspaden op gebiedsontsluitingswegen;

overwegende dat de inrichting van lokale wegen moet worden afgestemd op het voorkomen van dergelijke ongevallen, bijvoorbeeld door het realiseren van fysiek afgescheiden fietspaden op gebiedsontsluitingswegen en het strategisch terugleggen van stopstrepen en haaientanden, zodat fietsers zich vóór het gemotoriseerde verkeer opstellen;

verzoekt de regering om in goed overleg met vertegenwoordigers van wegbeheerders te treden, zodat zij maatregelen treffen waardoor verkeersongevallen tussen ongemotoriseerde en gemotoriseerde verkeersdeelnemers op deze gebiedsontsluitingswegen substantieel worden teruggedrongen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 444, was nr. 438 (29398).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

De heer Krol (50PLUS):

Ik heb mij vergist, mevrouw de voorzitter. Het maakt niet uit, maar ik had voor de motie-Bashir op stuk nr. 238 (31936) willen stemmen. Die motie gaat over de ontwikkeling van Lelystad Airport.

De voorzitter:

De motie blijft verworpen, maar dit wordt wel aangetekend in de Handelingen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Rouwe/Madlener (29398, nr. 443, was nr. 434).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de VVD, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet en de PvdA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe (29398, nr. 435).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren (29398, nr. 444, was nr. 438).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (29398, nr. 439).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en Van Vliet voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (29398, nr. 441).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.