Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 72

72 Stemming motie Verwerping enkele zorgwetten door de Eerste Kamer

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het verwerpen van de Wet Marktordening Gezondheidszorg en enkele andere wetten door de Eerste Kamer, 

te weten: 

  • -de motie-Van Haersma Buma c.s. over niet indienen van het wetsvoorstel onder dreiging van het indienen van een AMvB (33362, nr. 49). 

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma c.s. (33362, nr. 49). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Nog heel even. Omdat ik mij heb laten vertellen dat rituelen in het staatsrecht ook belangrijk zijn, wil ik toch nog een paar woorden tot u richten, maar ik beloof u: het zijn er slechts een paar. 

Waarde collega's. We hebben zojuist het laatste debat van 2014 gevoerd. 2014 was het jaar van de ramp met vlucht MH17, het jaar waarin 298 mensen het leven lieten, het onschuldige slachtoffer werden van een gewapend conflict in het oosten van Oekraïne. In de Kamer hebben we die ramp met elkaar herdacht. Waar ik vandaag kort bij wil stilstaan, is bij het werk dat er toen in de Kamer is verzet door Kamerleden, die terugkwamen van reces, en door al die griffiers, griffiemedewerkers, bodes, schoonmakers, voorlichters, verslagleggers, beveiligers, restaurantmedewerkers en al die anderen die je misschien niet altijd ziet, maar die wel nodig zijn om hier te vergaderen. Voor hen was het juist in die periode dat zij een beetje konden bijkomen extra druk. Ze deden dat zonder klagen, net zoals ze dat ook vannacht hebben gedaan. Het geeft blijk van een enorme betrokkenheid, niet alleen bij de Kamer en bij het Kamerwerk, maar vooral ook bij wat er in de samenleving gebeurt. Wie ik in dit kader speciaal wil noemen, is de commandant van vliegbasis Eindhoven, Johan van Soest, en in zijn naam al die mensen bij Defensie die de verschillende Kamerdelegaties zo warm ontvingen alle zeven keer dat wij aanwezig waren bij de aankomst van stoffelijke resten van de slachtoffers van de ramp. 

Het lijkt ongelofelijk, maar er was meer dat de Kamer bezighield dit jaar. Er is ook op andere terreinen ongelofelijk hard gewerkt. De begrotingen hebben we ook dit jaar weer ruim op tijd weten af te ronden en, en passant, hebben we dit najaar ook grote hoeveelheden wetsvoorstellen behandeld. Ik hoop voor ons allemaal dat we het aantal nachtelijke vergaderingen in 2015 kunnen terugschroeven. 

2014 is ook het jaar waarin het aantal fracties in deze Kamer opliep van elf in januari naar vijftien vandaag. Vijftien fracties in de Kamer. Het zal u misschien verbazen, maar het is niet uniek. In de jaren zeventig telde de Kamer weleens zestien fracties. Sinds er fracties zijn, splitsen zich Kamerleden af. 

Als ik mijn hamer zo laat vallen begint het reces. Dat doe ik niet dan nadat ik traditiegetrouw alle medewerkers van de Kamer en ook van de fracties heb bedankt voor hun inzet en betrokkenheid. Ook in 2014 hebben wij ons werk alleen kunnen doen omdat zij dat mogelijk maakten. 

(Geroffel op de bankjes) 

De voorzitter:

En natuurlijk bedank ik ook de bijna 250 geaccrediteerde journalisten die hier rondlopen. 

Dan rest mij alleen nog om u en uw dierbaren en natuurlijk ook de mensen die op de publieke tribune of thuis meekijken, heel mooie feestdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen. Na zo'n bewogen jaar hoop ik dat u de komende week de tijd hebt om de batterij op te laden. Ik zie u graag terug in 2015, het jaar waarin de Staten-Generaal en dus ook de Tweede Kamer haar 200-jarig bestaan viert. Een jaar om naar uit te kijken!