Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 66

66 Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015,

te weten:

  • -de motie-Dijkgraaf/Schouten over de hoogte van de arbeidskorting (34000-XV, nr. 40);

  • -de motie-Dijkgraaf/Pieter Heerma over toezicht op alle door jihadisten geleide onderwijsorganisaties (34000-XV, nr. 41).

(Zie vergadering van 27 november 2014.)

De voorzitter:

De motie-Dijkgraaf/Pieter Heerma (34000-XV, nr. 41) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vrijheid van onderwijs geen rechtvaardiging biedt voor het ontwikkelen of stimuleren van activiteiten die zich richten tegen de rechtsstaat, evenmin wanneer sprake is van niet-bekostigde onderwijsorganisaties;

constaterende dat toezicht op niet-bekostigde onderwijsorganisaties mogelijk is en dat dit toezicht niet noodzakelijkerwijs in de Wet op het onderwijstoezicht geregeld hoeft te zijn;

verzoekt de regering, nauwlettend toezicht uit te oefenen op alle door jihadisten geleide onderwijsorganisaties, die broedplaatsen zijn van radicalisering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 56, was nr. 41 (34000-XV).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf/Schouten (34000-XV, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijkgraaf/Pieter Heerma (34000-XV, nr. 56, was nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, 50PLUS, Van Vliet en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.