Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 17

17 Informatievoorziening zorguitgaven

Aan de orde is het VAO Informatievoorziening zorguitgaven (AO d.d. 05/11). 

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Wij hebben op 5 november met de minister gesproken over de informatievoorziening aan de Kamer. Het debat ging over de vraag hoe het financieel gezien in de zorg zit en hoe wij dat goed kunnen controleren. Ik heb één motie voorbereid. Zoals algemeen bekend is, wil de SP graag inzicht in allerlei kosten die zorginstellingen maken die niet met zorg te maken hebben. De minister heeft eerder gezegd dat zij dit niet in kaart wil brengen omdat zij dat niet nodig vindt, maar nu heb ik het verzoek om dit door de NZa te laten doen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er geen inzicht is in de uitgaven van zorginstellingen aan ICT, vastgoed en kapitaallasten, overhead, accountants, extern advies en consultancy; 

van mening dat de regering en de Kamer hier wel inzicht in moeten hebben teneinde hun sturende respectievelijk controlerende rol goed uit te kunnen voeren; 

verzoekt de regering, de Nederlandse Zorgautoriteit een analyse te laten maken van de uitgaven van zorginstellingen aan ICT, vastgoed en kapitaallasten, overhead, accountants, extern advies en consultancy, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 142 (32620). 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Minister Schippers:

Voorzitter. Over dit onderwerp wordt in deze Kamer al geruime tijd gediscussieerd. Mijn inzet is altijd geweest: als je een hoge overhead hebt, heb je een hogere premie en zul je jezelf uit de markt prijzen. Daarom heb ik altijd gezegd dat ik geen behoefte heb aan die analyse. Mevrouw Leijten denkt daar anders over, maar ik ontraad deze motie. 

Mevrouw Leijten (SP):

Ik vind het zo raar dat we het niet mogen weten of dat er geen analyse van gemaakt kan worden. We hebben laatst kunnen vernemen dat het St Jansdalziekenhuis 20 miljoen investeert in een ICT-project. Het kan een heel goede investering zijn, maar het kan wellicht ook niet goed zijn, van zorggeld. Als wij het niet weten, kunnen wij geen analyse maken en kunnen we ook goede voorbeelden die er zijn niet breder verspreiden. Dat de minister het zelf niet op een rij wil zetten, weten we, maar wat is erop tegen om de Nederlandse Zorgautoriteit, de toezichthouder op de zorgmarkt, gewoon eens te vragen om een analyse te maken van al dit soort kosten? 

Minister Schippers:

Het is geen kwestie van mogen. Het is een kwestie van "wat vind je nuttig?" Voordat de NZa dat kan doen, moet zij allerlei dingen gaan uitvragen, waardoor al deze instellingen allerlei gegevens moeten aanleveren en je die administratieve lasten allemaal weer omhoog pompt. Ik denk dat we dat niet moeten doen en ontraad de motie dus. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter:

De stemming vindt hedenavond plaats.