Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 31

31 Stemming motie Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen), 

te weten: 

  • -de motie-Bashir over intrekking van het wetsvoorstel (34003, nr. 10). 

(Zie wetgevingsoverleg van 15 december 2014.) 

De voorzitter:

Aangezien de motie vraagt om intrekking van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over de motie op stuk nr. 10 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties. 

In stemming komt de motie-Bashir (34003, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.