Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 45

45 Stemmingen moties Goedkeuring verdrag in het kader van de FATCA

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.), 

te weten: 

  • -de motie-Neppérus c.s. over dienstverlening door banken aan inwoners van Nederland die ook Amerikaans staatsburger zijn (33985, nr. 9). 

(Zie vergadering van 17 december 2014.) 

In stemming komt de motie-Neppérus c.s. (33985, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.