Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 74

74 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 8 en 9 december te Brussel - 21501-07-1214 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezending aangepaste leningdocumentatie Griekenland i.v.m. aanvraag technische verlenging EFSF-leningprogramma en voorlopige beoordeling van de Commissie of Griekenland in aanmerking komt voor een voorwaardelijke kredietlijn van het ESM - 21501-07-1215 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad van 12 december 2014 - 21501-34-241 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen uit het algemeen overleg Telecommunicatie op 12 november 2014 over planning en Verzamelwetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet en over mogelijke verruiming van de bestemming 18xy in het Nummerplan - 24095-377 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederland gastland van de Europese onderzoekinfrastructuur JIV-ERIC - 27406-221 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit verbod op deelname met wilde dieren aan circussen - 28286-775 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding advies Raad voor het openbaar bestuur: Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid - 28684-427 

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Derde voortgangsrapportage aanpak fouten en fraude in de zorg - 28828-75 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Aanpassing van de beschikbaarheidbijdrage voor Traumazorg - 29247-194 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie naar aanleiding van recente ontwikkelingen inzake het alcoholslotprogramma - 29398-433 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage MINUSMA, inclusief algemene ontwikkelingen in Mali - 29521-268 

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 oktober 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding jaarrapportage 2013 uitvoering Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) - 30111-74 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding IGZ jaarrapportage 2013 over de Wet afbreking zwangerschap - 30371-29 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie PIANOo - 30501-35 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsdoorlichting arbeidsongeschiktheid - 30982-18 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het tweede deel van de motie van de leden Jadnanansing en Straus over de ondersteuningsvragen die de SLO gekregen heeft bij de voortgang van de implementatie van de leerlijn science in de onderbouw voortgezet onderwijs (Kamerstuk 33740, nr. 13) - 31289-212 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding besluit van 2 december 2014 houdende wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO, het Inrichtingsbesluit WVO, de overeenkomstige BES-besluiten, alsmede enkele andere besluiten, in verband met onder meer verruiming van de mogelijkheid tot deelname van gehandicapte leerlingen aan het staatsexamen, verruiming van de examineermogelijkheden voor toptalenten, verduidelijking van bepalingen, en technische verbeteringen - 31289-213 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het artikel in De Telegraaf d.d. 25 november 2014 dat de wachtlijst in de jeugdzorg weer terug is - 31839-447 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Installatie Centrale Commissie Dierproeven en Nationaal Comité advies dierproevenbeleid - 32336-36 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mestverwerking - 33037-138 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging om de mogelijkheden te bezien om de beoordeling banenafspraak voor de vso- en pro-leerlingen te vereenvoudigen, ook met het oog op het eventueel verlagen van de kosten, informatie over de opbrengsten van de quotumheffing en in te gaan op de mogelijkheid om de opgelegde quotumheffing in het sociaal jaarverslag op te nemen - 33981-45 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie, de Outlook 2015 - 34000-IX-12 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inventarisatie specifieke financiële toezeggingen aan individuele zorgaanbieders - 34000-XVI-95 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding IGZ rapport "Het Resultaat Telt Particuliere klinieken 2013" - 34000-XVI-96 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34085-V-6 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34085-XVII-3 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 11 december 2014 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Reactie over de vestiging van de American university of Statia, School of Medicine op Sint Eustatius - 2014Z22579 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 december 2014 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie over de vestiging van de American university of Statia, School of Medicine op Sint Eustatius - 2014Z22579 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 09 december 2014 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Uitstel toezending reactie op het verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over een verzoek van NV Betonagglomeraten Gubbels inzake vervuiling in stapelblokken - 2014Z22584 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 09 december 2014 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).