Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 51

51 Stemmingen moties Wijziging Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche),

te weten:

  • -de motie-Ouwehand over de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (32127, nr. 205);

  • -de motie-Ouwehand over Logistiek Park Moerdijk (32127, nr. 206);

  • -de motie-Madlener over het Ecodorp in Boekel (32127, nr. 207);

  • -de motie-Albert de Vries over niet toelaten van plannen voor nieuwe bedrijfsterreinen zonder saneringscomponent (32127, nr. 208).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (32127, nr. 206) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de toegevoegde waarde van Logistiek Park Moerdijk op economisch en ecologisch vlak alsook voor de leefbaarheid door verschillende partijen ernstig betwijfeld wordt;

overwegende dat controversiële projecten niet via de Crisis- en herstelwet zouden moeten lopen;

verzoekt de regering, Logistiek Park Moerdijk niet op te nemen in de negende tranche van de Crisis- en herstelwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 209, was nr. 206 (32127).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik leg mijn stemverklaring even af bij de interruptiemicrofoon. Ik kan kort zijn. De Partij voor de Dieren wijst de Crisis- en herstelwet af. Datzelfde geldt voor projecten die daaronder geschaard worden. Of dat nu goede of slechte projecten zijn, als een Kamerlid een voorstel doet om zo'n project eruit te halen, dan steunen wij dat altijd. De heer Madlener gaat in zijn motie op stuk nr. 207 wel erg tekeer tegen een in onze ogen goed project. Hoewel we het dus met hem eens zijn dat het niet onder de Crisis- en herstelwet hoeft te vallen, zullen wij zijn motie niet steunen.

De voorzitter:

De volgende keer is het toch beter dat u gewoon op het spreekgestoelte gaat staan voor een stemverklaring, maar ze is genoteerd voor de Handelingen.

De heer Bashir (SP):

Wij waren tegen de motie op stuk nr. 441 (29398).

De voorzitter:

Daar wordt een aantekening van gemaakt en deze wordt opgenomen in de Handelingen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (32127, nr. 205).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (32127, nr. 209, was nr. 206).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (32127, nr. 207).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Albert de Vries (32127, nr. 208).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat de stemmen staken.

Wij moeten hoofdelijk gaan stemmen over deze motie.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De heer Albert de Vries (PvdA):

Voorzitter. Om de zaak niet nodeloos op te houden, kan ik de motie ook aanhouden en een volgende keer in stemming laten brengen.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar we hebben tijd genoeg voor een hoofdelijke stemming. U mag de motie natuurlijk aanhouden. Dan brengen we haar een andere keer in stemming. U kunt op een later moment aangeven wanneer de motie in stemming moet worden gebracht. Dan gaan we vandaag dus niet hoofdelijk stemmen.

Ik heropen de vergadering, want ik had die al geschorst.

Op verzoek van de heer Albert de Vries stel ik voor, zijn motie (32127, nr. 208) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.