Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 19

19 Afbouw transitiesysteem curatieve geestelijke gezondheidszorg

Aan de orde is het VSO Voorgenomen aanwijzing inzake afbouw transitiesysteem curatieve geestelijke gezondheidszorg (30597, nr. 485). 

De voorzitter:

Er zijn twee deelnemers van de zijde van de Kamer, waarvan er opnieuw maar eentje spreekt. Dat is wederom mevrouw Leijten van de fractie van de SP. 

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Wij hebben schriftelijk overleg gevoerd over de voorgenomen aanwijzing. Vandaag zouden wij een algemeen overleg over de geestelijke gezondheidszorg hebben. Dat is helaas geannuleerd. Daardoor moet ik mijn motie indienen naar aanleiding van een schriftelijk overleg; anders hadden wij het in het algemeen overleg kunnen wisselen. 

Het is heel technisch, maar tegelijkertijd ook heel simpel. Er gaat iets veranderen in de financiering voor gespecialiseerde gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg. Volgens de SP is dat op dit moment onverstandig. Waarom dat zo is, spreek ik uit in de motie. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg oplopen door het inkoopgedrag van zorgverzekeraars; 

constaterende dat de goedkeuring van jaarverslagen van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg vastloopt vanwege discussie over de inhoud van declaraties; 

voorts constaterende dat er geen adequaat vereveningsmodel bestaat voor de geestelijke gezondheidszorg, waardoor zorgverzekeraars risico lopen bij te aantrekkelijke polissen voor mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben; 

van mening dat er geen continuïteitsprobleem mag ontstaan bij gespecialiseerde geestelijkegezondheidszorginstellingen door de wijziging van financiering; 

verzoekt de regering, de voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg inzake de afbouw van het transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen en de inzet van het instrument beschikbaarheidbijdrage voor een landelijk behandel- en expertisecentrum voor gespecialiseerde psychotraumazorg aan specifieke doelgroepen, in te trekken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 486 (30597). 

De voorzitter:

Ik schors een momentje, opdat de minister de motie ontvangt. Ik wijs de fractiesecretarissen en de ambtelijk secretarissen erop dat wij danig inlopen op het schema. Wij hebben het VAO Passend onderwijs om 15.50 uur staan, maar het zou mooi zijn als wij daar eerder mee kunnen beginnen. Ik hoop dat de woordvoerders zich naar de plenaire zaal kunnen begeven, zodat wij daar snel mee kunnen beginnen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Minister Schippers:

Voorzitter. Het zal niet verbazen dat ik deze motie ontraad, aangezien zij vraagt om een aanwijzing van mij niet door te laten gaan. Het is ook onwenselijk, omdat de les die ik ieder geval geleerd heb, is dat je transitieregimes zo kort mogelijk moet houden. Ik zie geen continuïteitsproblemen ontstaan en dus zie ik ook geen aanleiding hiervoor. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter:

Ik dank de minister dat zij hier even was en wij wensen haar verder een prettige werkdag. 

De vergadering wordt van 15.13 uur tot 15.40 uur geschorst.