Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 40

40 Stemmingen moties Voortgang decentralisatie zorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Voortgang decentralisatie zorg,

te weten:

 • -de motie-Keijzer over de combinatie van adl-hulp en Wlz-zorg (31839, nr. 431);

 • -de motie-Keijzer over huishoudelijke hulp onder de maatwerkvoorzieningen laten vallen (31839, nr. 433);

 • -de motie-Keijzer c.s. over zorgvuldig onderzoek door gemeenten naar persoonlijke omstandigheden (31839, nr. 434);

 • -de motie-Ellemeet c.s. over de combinatie van het pgb en zorg in natura (31839, nr. 435);

 • -de motie-Ellemeet c.s. over alleen gebruiken van persoonsgegevens voor de jeugdzorg (31839, nr. 436);

 • -de motie-Agema over maximeren van eigen betalingen voor mensen met alleen AOW (31839, nr. 437);

 • -de motie-Leijten/Siderius over jaarlijks informeren over de wachtlijsten in de jeugdzorg (31839, nr. 440);

 • -de motie-Leijten c.s. over schrappen van de eigen bijdrage psychiatrische stoornis (31839, nr. 441);

 • -de motie-Dik-Faber over een individuele toets op het beschikbaar gestelde pgb (31839, nr. 442);

 • -de motie-Wolbert over de nieuwe bekostigingssystematiek van de wijkverpleegkundige (31839, nr. 444);

 • -de motie-Bergkamp/Pia Dijkstra over de problemen bij de uitvoering van de pgb-trekkingsrechten (31839, nr. 445).

(Zie vergadering van 17 december 2014.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor, haar motie (31839, nr. 442) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Ellemeet (31839, nr. 435) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ellemeet, Pia Dijkstra, Krol en Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 448, was nr. 435 (31839).

De voorzitter:

De motie-Ellemeet (31839, nr. 436) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ellemeet, Pia Dijkstra en Krol, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mogelijk persoonsgegevens die door de gemeente verkregen zijn in het kader van de uitvoering van zorgtaken zullen worden verwerkt voor de uitvoering van andere taken van de gemeente;

overwegende dat een dergelijke verwerking van persoonsgegevens voor een doel waarvoor zij niet zijn verkregen in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens;

constaterende dat het College bescherming persoonsgegevens aangeeft dat de decentralisatiewetten hier ook geen deugdelijke grondslag voor creëren;

overwegende dat het verwerken van persoonsgegevens voor gemeentelijke taken waarvoor deze niet verkregen zijn een groot risico oplevert voor de privacy van burgers;

verzoekt de regering, gemeenten te wijzen op de onrechtmatigheid van het domeinoverschrijdend gebruik van persoonsgegevens zonder juridische grondslag;

verzoekt de regering tevens, de Transitiecommissie Sociaal Domein op te dragen om erop toe te zien dat voor de uitvoering van zorgtaken verkregen persoonsgegevens niet voor oneigenlijke doeleinden worden gebruikt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 449, was nr. 436 (31839).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

Voor we verdergaan, geef ik het woord aan mevrouw Dik.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil even terugkomen op de stemmingen over de moties over de verslavingszorg. De ChristenUnie-fractie wenst geacht te worden voor de gewijzigde motie-Leijten (24077, nr. 340, was nr. 338) te hebben gestemd.

De voorzitter:

Deze motie was aangenomen. Er is aantekening gemaakt dat ook de fractie van de ChristenUnie deze motie steunt.

In stemming komt de motie-Keijzer (31839, nr. 431).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Keijzer (31839, nr. 433).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, Klein, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Keijzer c.s. (31839, nr. 434).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ellemeet c.s. (31839, nr. 448, was nr. 435).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ellemeet c.s. (31839, nr. 449, was nr. 436).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (31839, nr. 437).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Siderius (31839, nr. 440).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten c.s. (31839, nr. 441).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wolbert (31839, nr. 444).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Pia Dijkstra (31839, nr. 445).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.