Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 61

61 Stemmingen Suppletoire begroting Buitenlandse Zaken

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34085-V). 

In stemming komt het amendement-Merkies (stuk nr. 4). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, 50PLUS, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Omtzigt (stuk nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Zojuist zijn de twee amendementen verworpen die beoogden om niet nog dit jaar 1,1 miljard euro voor de naheffing over te maken naar de Europese Commissie. Het CDA is het er pertinent mee oneens dat dit bedrag wordt overgemaakt alvorens de cijfers goed gecheckt zijn. Dat zijn ze niet. Daarom stemmen wij tegen deze suppletoire begroting, die verder niet veel punten telt. We zijn zeer benieuwd wanneer deze suppletoire begroting in de Eerste Kamer wordt behandeld, daar dit bedrag voor 30 december lijkt te worden overgemaakt. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.