Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 33

33 Stemmingen overige moties Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen), 

te weten: 

  • -de motie-Van Vliet over Vpb-plichtige overheidsbedrijven onder het horizontaal toezicht brengen (34003, nr. 8); 

  • -de motie-Koolmees/Dijkgraaf over eventuele compensatie (34003, nr. 9). 

(Zie wetgevingsoverleg van 15 december 2014.) 

In stemming komt de motie-Van Vliet (34003, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Koolmees/Dijkgraaf (34003, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.