Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 39, item 3

3 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Roemer van de SP.

De heer Roemer (SP):

Voorzitter. De chaos regeert. Het web van wantrouwen wordt er de laatste dagen niet kleiner op, maar juist groter. Ook gisteren was het weer een aardig beschamende vertoning. Senatoren worden door het kabinet onder druk gezet, omdat ze verkeerd gestemd hebben. Dat zijn praktijken die in een fatsoenlijke democratie niet thuishoren. De mensen thuis snappen er ook helemaal niets meer van. De SP heeft gisteren, gesteund door een groot deel van de Kamer, tot twee keer toe een verzoek gedaan om het debat te voeren over de ontstane situatie. Maar tot twee keer toe blokkeerde de coalitie zo'n debat. Ik sluit niet uit dat ze dit bij eenzelfde verzoek nu weer doet.

Het mag de minister-president er niet van weerhouden om de Kamer te informeren. Hij praat vijf partijen bij, hij legt verklaringen af aan de pers, maar hij weigert om de bevolking via het parlement te informeren. Daarom het verzoek, via u, voorzitter, aan de minister-president, om voor 12.00 uur hier, in het huis van de democratie, een verklaring af te komen geven over de ontstane chaos en de gevolgen die die heeft voor het vertrouwen in de politiek in het algemeen en in het kabinet in het bijzonder.

De voorzitter:

Dit is een bijzonder verzoek. Het lijkt me verstandig dat ik hierover eerst de leden het woord geef.

De heer Wilders (PVV):

Een prima voorstel, dat mijn fractie van harte steunt. Het kan niet zo zijn dat de minister-president de Kamer in het ongewisse laat. Ik zei het gister al: de helft van deze Kamer zit in het Torentje. Ook schaduwpremier Pechtold zag ik gisteravond weer, voor de tweede avond achter elkaar, uit het Torentje lopen. Als de minister-president niet kan komen, kan misschien de heer Pechtold hier een verklaring afleggen.

De heer Krol (50PLUS):

Het schip drijft nog, maar wij krijgen toch de indruk dat het niet meer vaart. Ik denk dat Nederland er behoefte aan heeft om duidelijkheid te krijgen, voordat wij met kerstreces gaan.

De voorzitter:

Ik interpreteer uw woorden zo dat u het verzoek steunt.

Mevrouw Thieme (PvdD):

De Partij voor de Dieren steunt het verzoek ook. Wij hadden natuurlijk liever een debat gehad, maar wij kennen de agenda van de minister-president. Het lijkt me heel goed dat die verklaring er voor 12.00 uur komt.

De heer Van Haersma Buma (CDA):

De crisis duurt nu twee dagen. Er is van alles gecommuniceerd over de inhoud, behalve aan het parlement. Ik steun dus het verzoek van de heer Roemer.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Het debat wordt overal gevoerd, op Twitter, in de kranten, in het Torentje en in dienstauto's, maar niet in deze Tweede Kamer. Ik steun dus het verzoek. Gisteren heb ik een verzoek gedaan om een aantal vragen beantwoord te krijgen van de minister-president. Ik ga ervan uit dat vandaag in de brief die antwoorden wel staan. Ik wil die vragen nog wel een keer herhalen … Dat is niet nodig, zie ik aan u, voorzitter. De vragen zijn helder, maar dan moeten ze wel beantwoord worden.

De voorzitter:

Dat is een ander verzoek. Dat is nu niet aan de orde.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Er wordt hier gevraagd om een verklaring. Daar kunnen die vragen in meegenomen worden.

De voorzitter:

Dat verzoek heeft betrekking op de brief die inmiddels al in de Kamer ligt.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Het gaat allemaal om dezelfde crisis. Ik wil dus ook graag die vragen in de verklaring …

De voorzitter:

Het betreft toch een ander verzoek. U staat er nu voor een reactie op het verzoek om een verklaring.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Daar ben ik het volledig mee eens.

De voorzitter:

Uw vragen hebt u gisteren doorgegeven. Die liggen op het bureau van de minister-president.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Dan rappelleer ik. Er is nog steeds geen antwoord op gekomen. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

Mijnheer Öztürk.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

De burgers hebben er recht op om voor de kerstdagen duidelijkheid te krijgen. Vandaag is de laatste vergaderdag. Hoeveel verzoeken moeten er nog komen, voordat wij het debat hier kunnen voeren?

De heer Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren):

Prima verzoek, dus steun.

De heer Zijlstra (VVD):

Ik laat de woorden van de heer Roemer voor wat ze zijn. Ik snap dat er bij de oppositie behoefte aan is om wat duidelijkheid te krijgen. Het is overigens geen noviteit dat er in de Eerste Kamer een wetsvoorstel sneuvelt. Volgens mij heeft het weinig zin — dat is gister ook al gezegd namens de VVD — om een debat te voeren als er geen informatie is. De Kamer heeft informatie gekregen rond een aantal vragen die leven over het pgb en dergelijke. Volgens mij zijn die vragen helder beantwoord. Als er informatie komt, zullen wij natuurlijk een debat niet tegenhouden. Laat dat helder zijn; dan moet het debat gevoerd worden. Maar dan moet er wel informatie zijn. Het kabinet is volgens mij druk bezig om te kijken wat het gaat doen. Het is altijd heel verstandig van een kabinet om dat te doen. Ik heb de indruk — ik hoor weleens wat — dat dat er waarschijnlijk toe zal leiden dat er vandaag nog wel een debat zou kunnen plaatsvinden, maar daartoe kunnen wij pas besluiten als er informatie is. Ik geef dus nu geen steun en wie weet waar wij later vandaag komen.

De heer Roemer (SP):

Ik kan me voorstellen dat de gedachten van de heer Zijlstra even ergens anders zijn en dat hij niet goed heeft geluisterd naar het verzoek. Omdat ik het antwoord al wist, was het verzoek in deze regeling niet om een debat te houden maar om de minister-president uit te nodigen om hier een verklaring af te komen geven.

De heer Zijlstra (VVD):

Volgens mij was mijn antwoord zodanig dat daaruit afgeleid kon worden dat ik vind dat, als er niks te melden is, het a. geen zin heeft om een debat te voeren en b. niet zo veel zin heeft om de minister-president een verklaring te laten afleggen, die waarschijnlijk ongeveer een strekking zal hebben als: ik heb u nog niks te melden. Dat is dan de verklaring. Dat is allemaal om de hete brij heen draaien. Het kabinet is bezig om te bekijken wat er mogelijk is en wat er gaat gebeuren. Op het moment dat daar duidelijkheid over is, zullen wij zeker een debataanvraag steunen. Dat hoort zo in dit huis. Ik zeg het nogmaals: ik heb de verwachting dat dat weleens in de loop van vandaag nog tot een debat kan leiden. Ik geef toe dat dat kan betekenen dat het kerstreces wat later intreedt dan sommigen hopen. Die verwachting heb ik, maar dat moet eerst blijken.

De voorzitter:

U hebt in ieder geval geen behoefte aan een verklaring.

De heer Roemer (SP):

Nog één opmerking daarover. Ik snap dat de heer Zijlstra geen behoefte heeft aan een verklaring, want hij is al bijgepraat. De kwestie is nu net dat de rest van de Kamer bijgepraat wil worden, zoals ook de drie andere oppositiepartijen zijn bijgepraat. Dat is niet meer dan normaal. Wij leven hier in een democratie en niet in een bananenrepubliek.

De voorzitter:

Ik stel voor dat wij het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

De heer Roemer (SP):

Uitstekend. Ik hoor graag per omgaande hoe laat de minister-president komt.

De voorzitter:

Ook dit zal deel uitmaken van het stenogram.

Daarmee is er een einde gekomen aan de regeling van werkzaamheden. Althans, mevrouw Leijten wil nog wat zeggen.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik zou graag nog een verzoek willen doen als het kan.

De voorzitter:

De afspraak in dit huis is dat wij verzoeken voor een regeling altijd van tevoren aanmelden. Er is bij de aanvang van de middagvergadering een nieuwe regeling.

Mevrouw Leijten (SP):

Dan doe ik een vooraankondiging voor die regeling.

De voorzitter:

Ik heb begrepen dat u zich daar ook al voor gemeld hebt.

Mevrouw Leijten (SP):

Weet u, wij zaten te wachten op een brief. Die is klokslag 10.00 uur binnengekomen. Als die brief er is, dan vind ik dat die ook in deze regeling behandeld zou kunnen worden. Als dat procedureel niet kan, kondig ik vast aan dat ik bij de regeling vanmiddag een debat met de minister wil aanvragen over die brief, want ik geloof de zorgverzekeraars niet op hun blauwe ogen als zij zeggen het pgb goed te zullen uitvoeren.

De voorzitter:

Uw verzoek staat al voor de regeling aangekondigd. Dank voor deze vooraankondiging in de zaal.

Hiermee is een einde gekomen aan de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt van 10.23 uur tot 10.26 uur geschorst.