Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 66, item 23

23 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132) – 33581

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 19 maart 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht – 33582

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 19 maart 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Kieswet, ter implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26) – 33586

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 21 maart 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU L 2001, L 174) (implementatie vrijstelling artikel 2, derde lid, onderdeel e, van de AIFM-richtlijn) – 33589

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 22 maart 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten) – 33590

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 25 maart 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering

Aanbieding van een aanvulling op de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken ('Gymnich') van 22 en 23 maart 2013 – 21501-02-1239

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 18 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 18 en 19 maart 2013 – 21501-32-699

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport van 15 februari 2013 – 21501-34-203

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Wijziging verordening GNSS-Agentschap – 22112-1585

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Richtlijn strafrechtelijke bescherming tegen eurovalsemunterij – 22112-1586

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging – 22112-1587

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Mededeling strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie – 22112-1588

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Verordening veiligheid consumentenproducten – 22112-1589

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Incidenten in Justitiële Jeugdinrichtingen – 24587-489

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 18 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opzegging van het belastingverdrag door Mongolië – 25087-49

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voetbal en veiligheid – 25232-62

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake Landelijk actieplan Voetbal en Veiligheid – 25232-63

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 18 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorlopige conclusies IMF Artikel IV consultatie – 26234-132

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitzonderingen voor musici en artiesten m.b.t. werknemersverzekeringen – 26448-488

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op uitspraken van generaal Bogdan over fabrikanten F-35 – 26488-315

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 15 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport van de Onderwijsraad "Verkenning Leraar zijn" – 27923-152

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapportage "Ervaringen met erfpacht" – 27924-57

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding studie LEI en Panteia over de gevolgen van financiële maatregelen in het Regeerakkoord en het Meerjarig Financieel Kader 2014–2020 (MFK) voor de Nederlandse land- en tuinbouw – 28625-160

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de besmetting en de getroffen maatregelen m.b.t. de uitbraak van vogelgriep in Zeewolde – 28807-155

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging gedaan in het algemeen overleg op 4 juli 2012 over de vraag hoe intellectueel eigendom, in het bijzonder patenten, beter kan worden benut bij het beginnen van start-ups en het vinden van investeerders – 29338-118

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beschikking van Rechtbank Middelburg van 14 maart 2013 inzake verlenging tbs- maatregel – 29452-159

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding afschrift van de reactie op een aan de commissie gerichte e-mail inzake de vergoeding van de TNF-alfaremmer Humira – 29477-238

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie ter voorbereiding van een debat over Q-koorts – 29683-145

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nieuwe methodiek voor kostenbesparing voor huisartsen – 29689-427

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand-van-zakenbrief inzake Europsyche – 29689-428

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van januari en februari 2013 – 29984-393

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapporten over energiebesparing in de gebouwde omgeving – 30196-190

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg – 30597-289

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen in Bijlage B bij het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966; Londen, 11 november 1988 – 30952-110

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsdoorlichting van het actieplan LeerKracht – 31511-10

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Privacyreglement NIVEL – 31765-74

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de ontwikkeling van de wachtlijsten in de geïndiceerde jeugdzorg en toegankelijkheid en veiligheid in de jeugdzorg (Kamerstuk 31839, nr. 255) – 31839-274

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 18 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fusie van de jeugdzorginstellingen De Lindenhorst en Almata en de gevolgen daarvan voor de opvang van loverboyslachtoffers – 31839-275

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 18 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Convenant Gezond Gewicht 2012 en reactie op de motie van het lid Vendrik over gezonde schoolkantines en van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over de EPODE-aanpak – 31899-22

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 18 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Nijboer m.b.t. de reikwijdte van het onderzoek Commissie Structuur Nederlandse banken – 31980-82

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 18 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gevolgen opknippen Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg – 32402-11

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek om een notitie op te stellen over het beleid met betrekking tot de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht – 33047-7

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 18 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de bespreking met de Raad voor de Rechtspraak m.b.t. Wetsvoorstel wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap – 33054-18

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang van de AMvB verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – 33062-23

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 18 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking van het voorstel van rijkswet – 33201-(R1977)-11

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken diverse onderwerpen Koninkrijksrelaties en Caribisch Nederland – 33400-IV-24

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 18 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU-Hofzaken waarover in 2012 uitspraak is gedaan – 33400-V-118

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding evaluatierapport over het Rathenau Instituut – 33400-VIII-125

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstelbrief over de praktische inzet van Nederlandse UAV's – 33400-X-68

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 15 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de amendementen van het lid Visser (Kamerstuk 33436, nrs. 18 en 19) en een nadere toelichting over de samenloop van het einde van de huurovereenkomst en de vergunning – 33436-36

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) 'Recht op menswaardig bestaan' – 19637-1630

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op uitzending van De Vijfde Dag over de uitbuiting van Filipijnse au pairs – 19637-1631

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzoek Portugal om verlenging buitensporigtekortprocedure – 21501-07-1018

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 22 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarrapportage Vermindering Suïcidaliteit 2012 – 22894-313

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het artikel "Hogere kosten ov ondanks concurrentie" – 23645-526

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over het tijdstip van toezending en de reactie op het rapport van HHM inzake Generalistische Basis GGZ – 25424-202

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de berichtgeving van de NOS dat de overheid laks is geweest met betrekking tot het Pobelka-botnet – 26643-268

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van de commissie voor FIN over de kapitaalbehoefte van de staatsdeelneming TenneT Holding – 28165-156

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 18 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Getroffen maatregelen door het UWV tegen specifieke jobcoachorganisatie – 28719-80

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording van de vraag van het lid Bashir inzake de mogelijkheden om behaalde deelcertificaten voor motorrijbewijzen voor een bepaalde termijn te bevriezen – 29398-365

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse eenheden voor EU battlegroup en NRF – 29521-206

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Klachtbehandeling bij de nationale politie – 29628-374

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de situatie in de tolken- en vertalersbranche – 29936-32

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Start van een pilot anonieme financiering van zorg genoten door ernstig bedreigde personen – 30388-53

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag – 31066-157

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op brief KPC Groep met betrekking tot procedure fusietoets – 31288-331

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de brief van 19 februari 2013 van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) over de registratieplicht in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) – 31311-98

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het afschrift van de brief van de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs met betrekking tot het rapport "Inventarisatie derivaten bij onderwijsinstellingen in het MBO en HO" – 31524-165

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden inzake Deutsche Bank – 31789-42

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 18 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken brief naar aanleiding van de correspondentie tussen Jeugdzorg Nederland en de Kinderombudsman – 31839-276

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 18 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gevolgen van ketenzorg voor zzp'ers en hun cliënten in de voetzorg – 32012-13

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezending tussentijdse evaluatie Lokale Klimaatagenda – 32813-45

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 18 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport "Evaluatie van Smaaklessen" – 33400-XIII-138

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vraag mw. Smilde in het wetgevingsoverleg d.d. 20 juni 2012 over Wob-verzoeken – 33400-XVI-141

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer – 33402-52

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de initiatiefnota van de leden Anne Mulder en Van Veen over patiëntveiligheid – 33497-4

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een brief over kostenbesparing op traumatologie – 33578-2

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Het volgende initiatief

Voorstel van wet van het lid Kuiken tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut) – 33587

Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken – 21 maart 2013

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Nationale ombudsman

Verslag van de Nationale ombudsman over 2012 – 33539

Nationale ombudsman, A.F.M. Brenninkmeijer – 20 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging RvO

Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de wijziging van de naamgeving van het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties in het Interparlementair Koninkrijksoverleg – 33588

voorzitter van de commissie voor de Werkwijze, A. van Miltenburg – 21 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende adressen

H. van D. te N. met betrekking tot zorg en huurtoeslag;

G.N. T- P te N. met betrekking tot afhandeling klacht Belastingdienst;

T. v. U. te H. met betrekking tot zorgtoeslag;

CG G. te R. met betrekking tot beslissing door de Belastingdienst;

V. H. te O., met betrekking tot uitspraak van een beroepschrift;

E.v.O. te D B, met betrekking tot een klacht over de handelwijze van de Belastingdienst;

M. v.d. H. te K. met betrekking tot een klacht over de handelwijze van de Belastingdienst;

Mevr. S.R. S-P. te R. met betrekking tot een klacht over de handelwijze van de Belastingdienst;

A.v. Z. te B. met betrekking tot een klacht over de handelwijze van de Belastingdienst;

Deze adressen zijn in handen gesteld van de Commissie voor de verzoekschriften.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335) (33580);

  • - Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht (33582);

  • - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132) (33581);

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

  • - Wijziging van de Kieswet, ter implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26) (33586).