Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332813 nr. 45

32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 45 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 maart 2013

Mede namens de ministers voor Wonen en Rijksdienst en van Economische Zaken bied ik uw Kamer de tussentijdse evaluatie aan van de Lokale Klimaatagenda1. Hiermee geef ik uitvoering aan de motie Van der Werf (nr 32 813, nr. 9). Ter illustratie van inspirerende klimaatprojecten in het kader van de LKA is een USB-stick bijgevoegd met filmpjes van één minuut waarin de klimaatambassadeurs een toelichting geven op deze projecten2.

Dit evaluatiemoment benut ik ook om aan te geven waar de beleidsaccenten binnen de LKA voor de periode 2013–2014 liggen. Deze zijn te onderscheiden in twee sporen. Het eerste spoor betreft opschaling van kansrijke en inspirerende klimaatprojecten en de verdere optimalisering van de kennisinfrastructuur. Het tweede spoor is gericht op het politiek agenderen van door de klimaatambassadeurs aangedragen speerpunten. In de bijlage treft u de brief met de speerpunten voor de periode 2013–20143. Ik zeg u toe met een eerste reactie hierop te komen in de Roadmap/Klimaatbrief 2030–2050 die voor de zomer naar uw Kamer gestuurd wordt.

Tevens stuur ik u als bijlage de PBL-verkenning «Mogelijke klimaatmaatregelen Lokale Klimaatagenda»4. De klimaatambassadeurs verwijzen voor de onderbouwing van de beschreven speerpunten naar deze verkenning.

Bijlagen:

  • Tussentijdse evaluatie Lokale Klimaatagenda met USB-stick;

  • Speerpuntenbrief Klimaatambassadeurs Lokale Klimaatagenda 2013–2014;

  • PBL/ECN-Verkenning: «Mogelijke klimaatmaatregelen LKA».

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
4

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer