Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201322112 nr. 1585

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1585 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 maart 2013

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij vijf fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 1: Wijziging verordening GNSS-Agentschap

Fiche 2: Richtlijn strafrechtelijke bescherming tegen eurovalsemunterij (Kamerstuk 22 112, nr. 1586)

Fiche 3: Richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging (Kamerstuk 22 112, nr. 1587)

Fiche 4: Mededeling strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie (Kamerstuk 22 112, nr. 1588)

Fiche 5: Verordening veiligheid consumentenproducten (Kamerstuk 22 112, nr. 1589)

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Fiche: Wijziging verordening GNSS-Agentschap

1. Algemene gegevens

Titel voorstel Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 912/2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap

Datum ontvangst Commissiedocument

06 februari 2013

Nr. Commissiedocument

COM(2013) 40

Nr. Impact Assessment Commissie en Opinie Impact Assessment Board

Niet opgesteld

Behandelingstraject Raad

Raad voor transport, telecommunicatie en energie

Eerstverantwoordelijk ministerie

Infrastructuur en Milieu

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

 • a) Rechtsbasis: Artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

 • b) Besluitvormingsprocedure Raad en rol Europees Parlement:

  Gewone wetgevingsprocedure als vastgelegd in artikel 172 van het VWEU. Gekwalificeerde meerderheid in de Raad en medebeslissing van het Europees Parlement.

 • c) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen:

  Niet van toepassing.

2. Samenvatting BNC-fiche

• Korte inhoud voorstel

Het voorstel voor de toekomstige GNSS (Global Navigation Satellite System) verordening (COM(2011)814 legt het toekomstige bestuur van de exploitatiefase voor de Europese programma’s vast en voorziet in een verantwoordelijkheid voor de Europese GNSS Autoriteit (GSA) voor de exploitatie van het systeem. Hierdoor dient de huidige taak van de GSA op het gebied van veiligheidsaccreditatie (oordeel over de mate waarin wordt voldaan aan vooraf geformuleerde veiligheidseisen) meer onafhankelijk te worden verankerd om belangenverstrengeling te voorkomen. De Commissie kiest ervoor om veiligheidsaccreditatie een zelfstandige en onafhankelijke taak binnen het GNSS agentschap te maken.

Het voorstel beoogt deze onafhankelijkheid te realiseren door de Security Accreditation Board (SAB) een positie te geven die vergelijkbaar is met de Directeur en de Administrative Board. Verder krijgt de SAB de bevoegdheid om de eigen planning van activiteiten en de rapportages vast te stellen.

• Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel: Positief.

• Implicaties/risico’s/kansen

Het voorstel incorporeert tevens het gemeenschappelijk standpunt van Raad, Commissie en Europees Parlement over de harmonisering van de werkwijze van agentschappen. Het voorstel is gedaan onder voorwaarde van overeenstemming over de GNSS verordening, die verordening 683/2008 moet vervangen. Financiële dekking komt uit de middelen die in het MFK 2014–2020 zijn voorzien.

• Nederlandse positie

Nederland staat positief tegenover het voorstel onder voorwaarde van goedkeuring van het Meerjarig Financieel Kader en de GNSS verordening. Het voorstel is een logische uitwerking van de beoogde taakverdeling in de exploitatiefase van de Europese GNSS systemen.

3. Samenvatting voorstel

• Inhoud voorstel

Het voorstel voor de toekomstige GNSS verordening (implementatie en exploitatie van de systemen) brengt een toename van de bevoegdheden van het GNSS-Agentschap met zich mee. Met name het beheer en exploitatie van de twee satellietsystemen is vanwege mogelijke belangenconflicten niet verenigbaar met de huidige inbedding van de taak van het agentschap op het gebied van veiligheidsaccreditatie (verordening 912/2010). Deze exploitatietaken starten al in 2014, vandaar dat haast is geboden met dit voorstel. De Commissie verkent een zestal mogelijkheden van inbedding en komt tot de conclusie dat veiligheidsaccreditatie een zelfstandige en onafhankelijke taak binnen het GNSS agentschap moet worden.

Deze positie wordt in het voorstel op de volgende wijze uitgewerkt:

 • Een positie van de Security Accreditation Board (SAB) en haar voorzitter die vergelijkbaar is met die van de Directeur en de Administrative Board;

 • De Board stelt het eigen gedeelte van het meerjarige werkprogramma en verslaglegging vast en kan op verzoek aan het Europees Parlement rapporteren.

Het voorstel maakt de weg vrij voor uitbreiding van de staf van de GSA om de nieuwe taken uit te voeren voortvloeiend uit de toekomstige exploitatie van de GNSS-systemen die nu onder verantwoordelijkheid van de Commissie worden ontwikkeld. Het gaat om een toename van 94 (2013) tot 156 (2020). Deze wordt gefinancierd uit het Meerjarig Financieel Kader 2014–2020. Deze uitbreiding wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een afname van 30 fte’s bij de Commissie.

Een derde deel van de wijzigingen heeft te maken met het aanpassen van deze verordening aan de gemeenschappelijke aanpak door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over gedecentraliseerde agentschappen.

• Impact assessment Commissie

De Commissie heeft geen impact assessment uitgevoerd omdat over het bestuur van de Europese programma’s voor satellietnavigatie al op hoofdlijnen overeenstemming bestaat tussen Raad, Commissie en Europees Parlement. Het functioneren van de GSA zal uiterlijk in 2016 worden geëvalueerd.

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

a) Bevoegdheid

De EU is bevoegd op grond van 172 WVEU. Nederland kan zich daarin vinden.

b) Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

De subsidiariteit wordt positief beoordeeld. De beoogde activiteiten hebben betrekking op een gemeenschappelijk systeem dat in het kader van het lopende Europese programma voor satellietnavigatie wordt opgebouwd. De subsidiariteit voor ontwikkeling en bouw van dit systeem is eerder positief beoordeeld. Ook de exploitatie kan alleen op Europees niveau worden uitgevoerd. De proportionaliteit wordt positief beoordeeld. De Commissie kiest door inbedding in de bestaande GNSS structuur voor een kostenefficiënte oplossing die in de bestaande bestuurlijke context past.

c) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

Het voorstel bevat geen gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

a) Consequenties EU-begroting

De dekking van de kosten voor de nieuwe taken van de GSA maakt onderdeel uit van de middelen die in het meerjarig financieel kader 2014–2020 zijn opgenomen voor de Europese GNSS Programma’s. U bent hierover geïnformeerd via het BNC-fiche EU-satelliet navigatie systemen (kamerstuk 22 112-1312).

b) Financiële consequenties voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden: Geen, echter mocht toch blijken dat er budgettaire gevolgen zijn, dan worden deze ingepast op de begroting van het beleidsverantwoordelijk departement(en), conform de regels van de budgetdiscipline.

c) Financiële consequenties voor bedrijfsleven en burger: Geen.

d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven en burger: Geen.

6. Implicaties juridisch

a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo): Geen.

b) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid: N.v.t.

c) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling: De nieuwe GNSS verordening voorziet in een midterm evaluatie van het programma.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

a) Uitvoerbaarheid: Geen.

b) Handhaafbaarheid: Geen.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Geen.

9. Nederlandse positie

Nederland staat positief tegenover het voorstel. Door de te wijzigen taken van de GSA in de nieuwe GNSS verordening zou een belangentegenstelling kunnen ontstaan tussen accreditatieactiviteiten en de verantwoordelijkheid voor exploitatie.

Vanwege overwegingen van (kosten)efficiëntie steunt Nederland het als zelfstandige activiteit onderbrengen van de accreditatieactiviteiten binnen de GSA.

Nederland heeft de volgende aandachtspunten/opmerkingen:

 • De aanwijzingen van de Commissie zoals opgenomen in art. 3.2 (aanwijzingen van de Commissie) mogen niet de inhoud van de securityactiviteiten aangaan;

 • Art. 4 (Rechtspositie en locale vestigingen) dient in overeenstemming te zijn met het geldende nationale beleid;

 • Art. 6d dient in overeenstemming te worden gebracht met besluitvorming over additionele vestigingen van het GNSS programma; die dienen toegevoegd te worden.