6 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenavond ook te stemmen over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de implementatie van richtlijn 2008/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 mei 2008 tot wijziging van de richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU L179) (Implementatiewet EG-richtlijn 2008/51 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens) (32721).

Ik stel voor, hedenavond ook te stemmen over de aangehouden motie-Elissen (26643, nr. 205), de aangehouden motie-Kuiken (33000-A, nr. 27), de aangehouden motie-Koolmees/Schouw (21501-20, nr. 593) en de aangehouden motie-Voordewind (33000-VII, nr. 47).

Ik stel voor om de suppletoire begrotingen gedrukt onder de nummers 33090 I, 33090 IIA, 33090 IIB, 33090 III, 33090 IV, 33090 V, 33090 VI, 33090 IXA, 33090 X, 33090 XII, 33090 XIII, 33090 XV, 33090 XVI, 33090 A, 33090 B, 33090 C, 33090 F en 33090 G zonder stemming aan te nemen.

Voorts stel ik voor, toe te voegen aan de agenda na het kerstreces het VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32037, nr. 147).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan mag ik het woord geven aan mevrouw Kooiman, die een aantal rappellen zal doen.

Mevrouw Kooiman (SP):

Voorzitter. Een aantal vragen is al beantwoord. Ik zal kort even aangeven om welke schriftelijke vragen het mij nog gaat. Het gaat om het bericht dat forensisch medisch onderzoek belangrijk is bij de aanpak van kindermishandeling, het gaat over de opkomsttijden in Petten – dit betreft de minister van Veiligheid en Justitie – en over de sluiting van de brandweerpost Lage Mierde. Wat de rest van de vragen betreft, heb ik al bericht van uitstel gehad dan wel een antwoord.

De voorzitter:

Dank u wel. Wij zullen het stenogram doorgeleiden.

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Namens mijn collega Paulus Jansen kondigen wij aan dat wij verwachten dat er een VAO over de AWACS-vliegtuigen in Schinveld nodig zal zijn. Ik wil ook graag melden dat we gisteren een AO over de ziekenhuisbekostiging hebben gehad. Ik had een vooraankondiging gedaan van een VAO daarover. Dat willen we echt nog even afronden.

De voorzitter:

Dat gaat door, bedoelt u? Ik zie u knikken. Dat betekent echt alleen het indienen van moties en verder geen versierselen, twee minuten spreektijd precies. Wij zijn het eens, zie ik. Dan is het goed. We moeten geen valse verwachtingen wekken.

Het woord is aan mevrouw Voortgang, pardon: Voortman. Dat is nou echt een freudiaanse verspreking!

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Ik zou graag vooruit willen, maar ja, met het huidige politieke klimaat ...

Ik wil een rappel indienen voor vragen die ik met mevrouw Uitslag gesteld heb op 2 december 2011. Het betreft vragen over Fokuswonen en over het scheiden van wonen en zorg.

De voorzitter:

Dank u wel. Wij zullen het stenogram doorgeleiden.

Het woord is aan de heer Ormel.

De heer Ormel (CDA):

In de procedurevergadering Buitenlandse Zaken zal voor vandaag nog een algemeen overleg worden aangevraagd over de situatie in West-Papoea. Als wij daar met een aantal collega's een meerderheid voor krijgen, dan meld ik hier alvast, mede namens mijn collega Kortenoeven, dat we graag vandaag nog een VAO daarover op de plenaire agenda willen zetten.

De voorzitter:

Dan zullen we dat plannen. Ik probeer de stemmingen nog dit jaar te laten plaatsvinden en op deze dag vooral. Dat laatste is doorslaggevend. Ik zal mijn best doen om het er allemaal in te krijgen, maar dan moet u het ook allemaal heel snel doen, dat begrijpt u.

Naar boven