32 252 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds)

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 27 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in SWUNG I beheerders alleen verantwoordelijk worden gesteld voor geluidsoverschrijding veroorzaakt door de eigen geluidsbron;

constaterende, dat op sommige plekken sprake is van geluidsoverschrijding door meerdere bronnen, zoals snelwegen, spoorwegen, luchtvaart en/of regionale wegen;

constaterende, dat SWUNG I niet voorziet in een oplossing voor geluidsoverlast veroorzaakt door meerdere geluidsbronnen;

constaterende, dat de regering nog werkt aan SWUNG II, waarin geluidproductieplafonds voor regionale- en lokale infrastructuur worden vastgelegd;

overwegende, dat geluidsoverschrijding van meer dan 65 dB kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten en het daarom onwenselijk is dat deze norm wordt overschreden;

overwegende, dat het niet uitmaakt of je wakker ligt van slechts een of van meerdere geluidsbronnen;

verzoekt de regering in de uitwerking van SWUNG II te komen met een kader waarin een geluidsproductieplafond van 65 dB wordt gewaarborgd voor plaatsen waar cumulatie van geluid plaatsvindt, en daarin ook de verantwoordelijkheden van de verschillende beheerders, regionaal en nationaal, vast te leggen voor het handhaven van de totale norm van 65 dB en voor te nemen maatregelen bij overschrijding daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven