Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 23 november 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 27 november

14.00 uur

Woensdag 28 november

10.15 uur

Donderdag 29 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 261, nr. 3

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven in verband met het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in het College van de Algemene Rekenkamer

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24 663, de voordrachten conform het voorstel van de commissie voor de Rijksuitgaven als volgt vast te stellen:

1. drs. A.P. Visser

2. drs. G.H.O. van Maanen

3. prof. dr. R.J. van der Veen

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij Wet vereenvoudiging regelingen SVB

De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om het intrekken van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 9 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel.

33 318, nr. 9

– de motie-Karabulut over het intrekken van de Wet vereenvoudiging regelingen SVB

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

33 318

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB)

33 318 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– amendement Vermeij/Huizing (8,I) (artikel I vervalt)

– artikel I

– artikel II

– artikel III, onderdelen A en B

– amendement Vermeij/Huizing (8,II) (onderdeel C vervalt)

– onderdeel C

– onderdelen D en E

– artikel III

– amendement Vermeij/Huizing (8,III) (artikel IIIA vervalt)

– artikel IIIA

– artikel IV, onderdeel A

– amendement Vermeij/Huizing (8,IV) (onderdeel AB vervalt)

– onderdeel AB

– onderdeel B

– artikel IV

– artikel V

– amendement Vermeij/Huizing (8,V) (artikel VA vervalt)

– artikel VA

– artikel VI, aanhef

– amendement Vermeij/Huizing (8,VI) (onderdeel A vervalt)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel VI

– amendement Vermeij/Huizing (8,VII) (artikel VIA vervalt)

– artikel VIA

– amendement Vermeij/Huizing (8,VIII) (artikel VIB vervalt)

– artikel VIB

– artikelen VII t/m XII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Uitwerking extramuraliseren lichte zorgzwaartepakketten

30 597, nr. 271

– de motie-Agema over afzien van extramuralisering van zorgzwaartepakket 1 tot en met 4

30 597, nr. 272

– de motie-Leijten over een garantie dat niemand op straat gezet wordt

30 597, nr. 273 (ingetrokken)

– de motie-Leijten over inventarisatie woonvoorzieningen

30 597, nr. 274

– de motie-Bergkamp/Otwin van Dijk over een adviesaanvraag aan NZa over extramuralisatie zzp 4

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

De Voorzitter: dhr. De Rouwe wenst zijn moties op stuk nrs. 17 en 28 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 400-XII, nr. 16

– de motie-De Graaf over flitscontroles

33 400-XII, nr. 17

– de motie-De Graaf over eenduidigheid in maximumsnelheden

33 400-XII, nr. 18

– de motie-De Graaf over terugdraaien van het verbod op de productie van gloeilampen

33 400-A, nr. 15

– de motie-Elias/Kuiken over resterende investeringsruimte in het Infrastructuurfonds

33 400-XII, nr. 19

– de motie-Van Gerven/Bashir over vertrouwen in de voorzitter van de Rli

33 400-XII, nr. 20

– de motie-Van Gerven c.s. over een statiegeldparagraaf in het Verpakkingenbesluit

33 400-XII, nr. 21

– de motie-Van Gerven over bezuiniging op de Inspectie Leefomgeving en Transport

33 400-XII, nr. 22

– de motie-Bashir/Dik-Faber over de intercity Roosendaal-Antwerpen

33 400-XII, nr. 23

– de motie-Bashir/Elias over de aanpak van illegale straattaxi's

33 400-XII, nr. 24

– de motie-Bashir/De Graaf over variabele maximumsnelheden

33 400-XII, nr. 25

– de motie-Albert de Vries c.s. over knelpunten in het grensoverschrijdend spoorvervoer

33 400-XII, nr. 26

– de motie-Fokke over het gebruik van microplastics in cosmetica

33 400-XII, nr. 27

– de motie-De Rouwe over de bijdrage van wegwerkzaamheden aan de filedruk

33 400-A, nr. 16

– de motie-De Rouwe over de TEN-T lijst

33 400-XII, nr. 28 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Rouwe c.s. over een richtlijn inzake overgangsmaatregelen/hardheidsclausule

33 400-A, nr. 17 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Rouwe c.s. over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur

33 400-XII, nr. 29

– de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over het plaatsen van windturbines

33 400-XII, nr. 30 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over het afzien van een leeftijdsgrens voor voertuigen

33 400-XII, nr. 31

– de motie-Van Veldhoven over het actualiseren van eisen uit de Wet milieubeheer

33 400-XII, nr. 32 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over met de marktpartijen de krachten bundelen om effectieve energiebesparing te realiseren

33 400-XII, nr. 33

– de motie-Van Veldhoven over de kwaliteit van oppervlakte- en drinkwater

33 400-XII, nr. 34

– de motie-Dik-Faber/Elias over een aanvalsplan P+R

33 400-XII, nr. 35

– de motie-Dik-Faber over het (her)ijken van rekenmodellen voor luchtkwaliteit

33 400-XII, nr. 36

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over verhogen doelstelling windenergie op land

33 400-XII, nr. 37

– de motie-Dik-Faber over aanpassen van het addendum van de verpakkingenovereenkomst

33 400-XII, nr. 38

– de motie-Dik-Faber over een snelle verbinding West-Brabant-Antwerpen

33 400-XII, nr. 39

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over verhoging van het EU-klimaatdoel

33 400-XII, nr. 40

– de motie-Van Tongeren/Dik-Faber over reservelocaties voor wind op land

33 400-XII, nr. 41

– de motie-Van Tongeren over burgerparticipatie in projecten voor wind op land

33 400-XII, nr. 42 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren over in kaart brengen schadeverzekering

33 400-XII, nr. 43

– de motie-Bisschop/De Rouwe over wegwerken van achterstallig onderhoud vaarwegen

33 400-XII, nr. 44 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over instellen moratorium op de bouw van nieuwe mestvergisters

33 400-XII, nr. 45

– de motie-Ouwehand over faciliteren van een maatschappelijk debat

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw en Visserijraad

21 501-32, nr. 659

– de motie-Ouwehand over criteria voor Europese landbouwsubsidies

21 501-32, nr. 660 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over verbod op het fokken van dieren voor hun pels

21 501-32, nr. 661

– de motie-Ouwehand over vangstquota

21 501-32, nr. 662 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over belemmering verkoop legbatterijeieren

21 501-32, nr. 663

– de motie-Van Gerven over visserijakkoord met Mauritanië

21 501-32, nr. 664

– de motie-Graus/Dijkgraaf over verzet tegen koppeling van het vergroeningspakket aan de basispremie

21 501-32, nr. 665

– de motie-Van Veldhoven/Schouw over inzet van gelden uit pijler 2

21 501-32, nr. 666

– de motie-Lodders c.s. over handhaving van de verdeling tussen eerste en tweede pijler

9. VAO Biodiversiteit (AO d.d. 15/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

10. VAO Opvang van dieren (AO d.d. 20/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

11. VAO Postmarkt (AO d.d. 22/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

12. VAO Kinderopvang (AO d.d. 24/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

13. VAO Arbeidsmarktbeleid (21/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 400-VI

14. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie inclusief Immigratie en Asiel (VI) voor het jaar 2013

33 368

15. Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen

33 262

16. Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen)

33 452

17. Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel

33 115

18. Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)

32 839

19. Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen

33 357

20. Regels inzake het aanhouden van voorraden aardolieproducten (Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012)

Langetermijnagenda

4, 5 (tot uiterlijk 17.30 uur) en 6 december (week 49)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– VAO Winterweer op het spoor (AO d.d. 23/10) (na ontvangst van een brief)

– VAO Contracteerruimte AWBZ 2013 (AO d.d. 15/11)

11, 12 en 13 december (week 50)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) ) (incl. Integratie en Inburgering)

– Begroting Defensie (X)

33 197 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van een richtlijn betreffende geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking)

18, 19 en 20 december (week 51)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V) (WGO Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 17 dec)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Wonen en Rijksdienst

– Debat over de Najaarsnota 2012

– Stemmingen over begrotingen, voor zover behandeld (amendementen én wetsvoorstellen) *

kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

15, 16 en 17 januari 2013 (week 3)

– Begroting Economische Zaken: onderdeel Economische Zaken (XIII)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

22, 23 en 24 januari 2013 (week 4)

– Begroting Economische Zaken: onderdeel Landbouw en Natuur (XIII)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

33 319 (Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in een economische en monetaire unie) (indien de voorbereiding is voltooid)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

33 150 (Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering)

33 012 (Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie i.v.m. de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

33 054 (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

33 085 (Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

33 062 (Wijziging van diverse wetten i.v.m. de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet i.v.m. de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting) (na ontvangst van een brief)

33 126 (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

30 538 (Initiatief-Recourt/Oskam/Segers; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

33 157 (Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

32 512 (Wijziging van boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers)

33 243 (Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg)

33 253 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten i.v.m. het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg)

33 293 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. het herschikken van de gronden voor asielverlening)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

(NB 30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum wacht op het besluit van de Kamer tot stemming over te gaan)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 182 (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

33 112 (Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden))

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 222 (Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds)

33 192 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling)

33 295 (Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof i.v.m. introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

33 185 (Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten i.v.m. de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

33 268 (Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen)

33 187 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs)

32 002 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet i.v.m. uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone) (re- en dupliek)

– Debat over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel (debat met de regering)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 203 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het laten vervallen van het verbod op godslastering)

33 302 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het aanpassen van enkele bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten en provincies)

33 219 (Wet basisregistratie personen)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister Fin)

2. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J)

3. Debat over de Q-koorts (Van Gerven) (staatssecretaris EL&I) (na ontvangst van nadere informatie toegezegd in een algemeen overleg)

4. Debat over de sluiting van de belastingdienst in Venlo en Emmen (Koopmans) (staatssecretaris Fin + minister BZK)

5. Debat over straatterreur (Helder) (minister V&J) (na afronden van het onderzoek in Haren)

6. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J) (na ontvangst van een brief)

7. Debat over de uitkomsten van de Europese Top van 18 oktober 2012 ( minister-president, minister Fin en staatssecretaris BuZa (voorafgegaan door een brief)

8. Debat over het rapport «Naleving dierenwelzijnwetgeving in de veehouderij (Van Dekken)

9. Debat over het bericht «Toezicht Justitie op bedrijven werkt niet» (Gesthuizen) (minister V&J) (na ontvangst van een brief)

10. Debat over de Inspectie voor de Gezondheidszorg (Leijten) (debat in januari)

1. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (na ontvangst van een rapport van het BFT) (staatssecretaris V&J)

2. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

3. Dertigledendebat over het bericht dat vervoersbedrijven in grote financiële problemen zijn gekomen (Monasch) (minister I&M) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

4. Dertigledendebat over het bericht dat ziekenhuizen 400 miljoen extra vermogen hebben opgebouwd in 2011 (PvdA) (minister VWS)

5. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlanders in de toekomst hun zorg zo veel mogelijk zelf moeten gaan betalen (Agema) (minister VWS)

6. Dertigledendebat over het faillissement van de wietpas (Berndsen-Jansen) (minister V&J)

7. Dertigledendebat over de groeiende jeugdwerkloosheid volgens de laatste cijfers van het CBS (Karabulut) (minister SZW)

8. Dertigledendebat over de btw-verhoging per 1 oktober 2012 (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

9. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Utrecht en de bestuurlijke situatie daaromtrent (Van Tongeren) (minister I&M)

10. Dertigledendebat over het bericht «Europese kerncentrales niet veilig genoeg» (Van Tongeren) (minister EL&I)

11. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie foute berekeningen maakt van de luchtkwaliteit (Van Veldhoven) (minister I&M) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

12. Interpellatie-Leijten over de uitvoering van de verplichting van gemeenten een basistarief op basis van kwaliteitseisen te hanteren bij huishoudelijke verzorging (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

13. Dertigledendebat over het bericht «Lakse aanpak van megastallen» (Schouw) (staatssecretaris EL&I)

14. Dertigledendebat over het bericht «Kinderopvangtoeslag maakt fiscus gek» (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door een brief)

15. Dertigledendebat over het bericht «Woonvorm Philadelphia in Burgum moet sluiten» (Agema) (staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de recent door het Nibud gepubliceerde cijfers over de koopkrachtontwikkeling (Karabulut) (minister SZW)

17. Dertigledendebat over de financiële strop voor de overheid voor het opruimen van radioactief afval, vervuilde grond en het ontmantelen van fabrieksinstallaties van het failliete fosforbedrijf Thermphos (Van Veldhoven) (minister EZ)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 26 november van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Eindrapport Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor (32 707)

Donderdag 29 november van 11.15 tot 13.15 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het Begrotingsonderzoek «Apparaatskosten van ZBO's RWT's en externe inhuur op OCW-terrein'

Maandag 3 december 2012 van 13.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Materieel en het onderdeel Personeel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2013

Maandag 3 december van 10.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie voor het jaar 2013

Maandag 3 december van 10.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport Infra (MIRT)

Maandag 10 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2013

Maandag 10 december van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over Water (begrotingsartikelen) en het Deltafonds 2013, inclusief de wateronderdelen van het projectenboek van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport

Maandag 10 december van 18.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht (32 512)

Maandag 17 december van 10.00 tot 12.00 uur

Van de vaste commissie voor EU-zaken over het Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie

Maandag 17 december van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2013

Maandag 17 december van 10.15 tot 16.15 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Cultuur van de begroting voor het jaar 2013

Maandag 17 december van 16.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de onderdelen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2013

Maandag 17 december van 18.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over «Ondernemen»

Spreektijden begrotingsbehandeling (stand per 23 november 2012)

VVD

352

minuten

328

minuten

195

minuten

SP

188

minuten

CDA

171

minuten

D66

162

minuten

ChristenUnie

126

minuten

GroenLinks

109

minuten

SGP

100

minuten

PvdD

88

minuten

50PLUS

107

minuten

Recesperiodes

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014