30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 273 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voornemen is om voor de zorgzwaartepakketten (zzp) 1, 2, 3 en 4 het woondeel niet meer te financieren (het zogenaamde scheiden van wonen en zorg);

van mening dat het duidelijk moet zijn of er voldoende woonvoorzieningen zijn voor mensen die nu aanspraak kunnen maken op intramurale zorg;

verzoekt de regering, een inventarisatie te maken van welke woonvoorzieningen voorhanden zijn en in welke categorie de woonvoorziening is in te delen (sociale huur, vrije huur, goedkope koop of vrije sector koop) en hierover de Kamer voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven