33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN DIK-FABER

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Structuurvisie Windenergie op Land wordt beoogd 6 000 MW aan windlocaties te reserveren;

constaterende dat voor de milieueffectrapportage slechts 6 000 MW aan projecten voorhanden zal zijn, terwijl gewoonlijk in het proces om te komen tot een milieueffectrapportage alternatieven afvallen;

overwegende dat in het licht van de verhoogde doelstelling voor schone energie van het kabinet mogelijk meer windenergie op land noodzakelijk zal zijn;

overwegende dat voor de milieueffectrapportage voldoende alternatieven voorhanden dienen te zijn, teneinde een goede afweging tussen de alternatieven te kunnen maken en daarmee een juridisch robuuste milieueffectrapportage als basis te hebben;

verzoekt de regering, in de milieueffectrapportage reservelocaties op te nemen om tijdige realisatie van tenminste 6 000 MW aan locaties voor wind op land te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Dik-Faber

Naar boven