33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat energieverbruik in de gebouwde omgeving en de industrie gepaard gaat met forse CO2-uitstoot;

constaterende dat recent onderzoek uitwijst dat de CO2-intensiteit van de Nederlandse economie moet dalen om te voldoen aan de doelen in het regeerakkoord;

overwegende dat recent onderzoek uitwijst dat effectieve handhaving van de bestaande regels, zoals de Wet milieubeheer (WMB) hieraan een belangrijke bijdrage kan leveren, maar dat nog niet doet;

verzoekt de regering, de relevante eisen uit de WMB snel te actualiseren en te voorzien van concrete maatregellijsten, zodat medeoverheden effectieve handhavingsinstrumenten in handen hebben, en met hen toe te zien op een actieve handhaving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven