33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord de ambitie voor duurzame energie wordt verhoogd van 14 naar 16%;

overwegende dat windenergie op land een van de meest kostenefficiënte vormen is van duurzame energie;

overwegende dat voor een tijdige realisatie van voldoende windmolens voor het halen van de ambitie voor duurzame energie snelle besluitvorming noodzakelijk is;

verzoekt de regering, in de komende Structuurvisie Windenergie op Land de doelstelling van 6 000 MW evenredig aan de ambitie voor duurzame energie uit het regeerakkoord te verhogen en in overleg met de provincies voor elke provincie een doelstelling vast te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Tongeren

Naar boven