33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 44 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mestvergisters een grote bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid en het milieu en nieuwe uitbraken van dierziekten kunnen veroorzaken;

verzoekt de regering, een moratorium in te stellen op de bouw van nieuwe mestvergisters totdat vaststaat dat zij geen risico vormen voor de volks- en diergezondheid en het milieu,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven