33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering in wil zetten op een ambitieus internationaal klimaatbeleid;

constaterende dat de EU het huidige klimaatdoel van -20% in 2020 nu al gehaald heeft;

overwegende dat er een Europese discussie loopt over ophoging van het EU-klimaatdoel;

overwegende dat ophoging van het EU-klimaatdoel een impuls zou zijn voor het Europese emissiehandelssysteem, innovatie en groene werkgelegenheid;

verzoekt de regering, voorstellen voor verhoging van het EU-klimaatdoel actief te steunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Van Veldhoven

Naar boven