33 400 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN ELIAS EN KUIKEN

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat investeren in infrastructuur van belang is voor het versterken van de Nederlandse economie;

constaterende dat met de aanpassing van het regeerakkoord het Infrastructuurfonds wordt gekort;

constaterende dat in het regeerakkoord is vastgelegd dat de resterende investeringsruimte in Infrastructuurfonds en Deltafonds tot 2028 in de komende kabinetsperiode voor 80% kan worden bestemd voor nieuwe projecten;

verzoekt de regering, mogelijk te maken dat de in het regeerakkoord beschikbaar gestelde resterende investeringsruimte van het Infrastructuurfonds wordt verhoogd van 80% naar 100%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias

Kuiken

Naar boven