33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 45 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gehoord de beraadslaging, over het dilemma van het streven naar een duurzame wereld aan de ene kant en ons gezamenlijke dagelijkse consumptiepatroon aan de andere kant;

overwegende dat wij met wetgeving, convenanten, normering en fiscale prikkels veel kunnen bereiken, maar dat uiteindelijk meer nodig is om maatschappelijk verantwoorde consumptie te realiseren;

overwegende dat daarvoor ook nodig is dat mensen duurzaam «verleid» worden tot meer bewust gedrag;

overwegende dat er vele mogelijkheden zijn om antwoorden te formuleren op dit dilemma, waarbij ook scholen, ngo's en bedrijven betrokken kunnen worden;

verzoekt de regering, het initiatief te nemen om – in samenwerking met de Kamer – op zoek te gaan naar mogelijkheden waarop het maatschappelijk debat over deze beweging gefaciliteerd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven