29 838 Auteursrechtbeleid

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 20 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de staatssecretaris in zijn speerpuntenbrief aankondigt dat hij rechthebbenden de mogelijkheid wil geven om bij de rechter te vorderen dat een specifieke website of dienst waarvan is bewezen dat deze inbreuken faciliteert door de access provider, wordt geblokkeerd;

overwegende, dat deze maatregel:

  • de vrijheid van meningsuiting disproportioneel inperkt;

  • de privacy van de internetgebruiker aantast;

  • de innovatie beperkt;

  • de isp's tot politieagent maakt;

overwegende, dat het beëindigen van de publicatie van onrechtmatige informatie via een notice-and-takedownbeleid hier volledig los van staat;

spreekt uit dat de handhaving van het auteursrecht via het blokkeren van de toegang tot websites via access providers onwenselijk is omdat dit in strijd is met het grondrecht op vrijheid van meningsuiting, het grondrecht op privacy en de wens van Nederland om innovatie online te stimuleren;

verzoekt de regering deze handhavingsoptie niet mee te nemen in toekomstige wetsvoorstellen rondom auteursrechten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Naar boven