Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017

Agenda opgesteld 30 september 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 4 oktober

14.00 uur

Woensdag 5 oktober

10.15 uur

Donderdag 6 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Privacy

32 761, nr. 105

– de motie-Verhoeven/Oosenbrug over het niet verzwakken van encryptiesoftware

32 761, nr. 106

– de motie-Verhoeven over een actieve rol van het Nationaal Cyber Security Centrum

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand

De Voorzitter: dhr. Klein wenst zijn motie op stuk nr. 126 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 753, nr. 123

– de motie-Van Nispen c.s. over afzien van het uitgangspunt van een gemengde praktijk

31 753, nr. 124

– de motie-Van Nispen/Swinkels over verschillende scenario's voor het toekennen van punten

31 753, nr. 125

– de motie-Van Nispen/Swinkels over het verruimen van de inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand

31 753, nr. 126 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Klein over geen bemoeienis met de bedrijfsvoering van advocaten

31 753, nr. 127

– de motie-Van Toorenburg/Swinkels over het Juridisch Loket openstellen voor middeninkomens

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mensenhandel en Prostitutie

28 638, nr. 146

– de motie-Segers c.s. over een wettelijke regeling tegen rijbewijsprostitutie

28 638, nr. 147 (overgenomen)

– de motie-Segers c.s. over een vaste politie-liaison officer in Boekarest na 2017

28 638, nr. 148

– de motie-Van der Staaij c.s. over actief gemeentelijk beleid voor uitstapprogramma's voor prostituees

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Forensisch onderzoek

29 279, nr. 350

– de motie-Van Nispen/Swinkels over handhaving van het personeelsbestand van het NFI

29 279, nr. 351

– de motie-Van Nispen c.s. over in kaart brengen van de vraag naar sporenonderzoek

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Georganiseerde criminaliteit

29 911, nr. 131 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg over ingevorderd crimineel geld ten goede laten komen aan Zuid-Nederland

29 911, nr. 132

– de motie-Kooiman/Recourt over een vergunningsplicht om een gezond ondernemingsklimaat te stimuleren

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 086

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

34 086 (bijgewerkt t/m amendement nr. 37)

– artikel I, onderdelen A en B

– gewijzigd amendement Van Toorenburg (37) over de betekening van gerechtelijke mededelingen aan veroordeelde personen

– onderdeel C

– onderdelen D t/m PP

– gewijzigd amendement Van der Staaij/Bisschop (24) over tijdelijke onderbreking van vrijheidsstraffen in uitzonderlijke gevallen

– amendement Van der Staaij c.s. (25) over de totale detentieduur bij aaneensluitende tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen

– amendement Helder (15) over de mogelijkheid te adviseren over bijzondere voorwaarden door de reclassering

– amendement Van Toorenburg (19) over instemming van de gedetineerde met alle voorwaarden verbonden aan voorwaardelijke invrijheidstelling

– amendement Van der Staaij/Bisschop (12) over het achterwege blijven van voorwaardelijke invrijheidstelling in bijzondere gevallen

– amendement Van der Staaij c.s. (26) over vervroegde vrijlating in verband met een tekort aan plaatsen in penitentiaire inrichtingen

– amendement Van der Staaij/Bisschop (14) over de totale termijn waarbinnen de taakstraf volbracht moet worden

– gewijzigd amendement Van Toorenburg (23,I t/m III) over de toepassing van de bevriezingsbevoegdheid in elke ontnemingszaak

– gewijzigd amendement Van Toorenburg (22) over de mogelijkheid tot onderbreking van een strafrechtelijk executieonderzoek

– onderdeel QQ

– artikel I

– artikel II

– artikel III, onderdelen A t/m E

– amendement Kooiman (20,I) over de gelijktrekking van de verhoging bij niet tijdige betaling van verkeersboetes met die van strafrechtelijke boetes en schadevergoedingen

– onderdeel F

– onderdeel G

– amendement Kooiman (20,II)

– onderdeel H

– onderdelen I t/m Q

– artikel III

– artikelen IV t/m XLIII

– amendement Van Toorenburg/Van Oosten (32) over evaluatie van de mogelijkheid de tenuitvoerlegging van niet-gratieerbare beslissingen te beëindigen

– artikel XLIIIa

– artikelen XLIV t/m XLVII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

34 086, nr. 28

– de motie-Van Toorenburg/Kooiman over maatregelen om het percentage niet-uitgevoerde taakstraffen te reduceren

34 086, nr. 29

– de motie-Van Toorenburg over het AICE betrekken bij de snelle behandeling van jeugdige criminelen

34 086, nr. 30

– de motie-Helder over een verschijningsplicht ter terechtzitting opnemen in het Wetboek van Strafvordering

34 086, nr. 31

– de motie-Helder over de gevangenisstraf uitzitten bij overtreding van de voorwaarden

34 086, nr. 33

– de motie-Kooiman over onderzoek naar gijzeling als vervangende hechtenis

34 086, nr. 34

– de motie-Kooiman/Recourt over een betalingsregeling voor boetes onder € 225

34 086, nr. 35

– de motie-Van Oosten over een onderzoek naar het huidige systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling

34 086, nr. 36

– de motie-Van Oosten/Van Toorenburg over geen voorwaardelijke invrijheidstelling voor personen die zich niet zelf melden

Stemming

10. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Jeugdhulp

31 839, nr. 531

– de motie-Bergkamp/Kooiman over uitbreiden van het mandaat van de Commissie de Winter

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

19 637, nr. 2224

– de motie-Sjoerdsma c.s. over de IND-capaciteit op volle sterkte houden

19 637, nr. 2225

– de motie-Gesthuizen c.s. over opsporing van 10.000 vermiste minderjarige asielzoekers

19 637, nr. 2226

– de motie-Gesthuizen c.s. over een besluit- en vertrekmoratorium voor vrouwen uit Zuid- en Centraal-Somalië

19 637, nr. 2227 (aangehouden)

– de motie-Voortman c.s. over het in stand houden van de logeerregeling

19 637, nr. 2228

– de motie-Voortman c.s. over geen asielzoekers uit Griekenland en Italië terugsturen naar die landen

19 637, nr. 2229

– de motie-Voortman over inzicht in de invulling van de vereisten voor kinderpardonvergunningen

19 637, nr. 2230

– de motie-Voortman/Gesthuizen over duurzame oplossingen voor amv-ers

19 637, nr. 2231

– de motie-Voordewind c.s. over in kaart brengen op welke wijze het niet-meewerkcriterium wordt tegengeworpen

19 637, nr. 2232

– de motie-Voordewind c.s. over het wijzigen van het begrip «rijkstoezicht» in de Regeling langdurig verblijvende kinderen

19 637, nr. 2233 (aangehouden)

– de motie-Voordewind over opschorten van de uitleveringen aan Rwanda

19 637, nr. 2234

– de motie-Fritsma over onmiddellijk ongedaan maken van de structurele pardonregeling

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

33 325

Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland)

– artikelen 1 t/m 27

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 412

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs)

34 412 (Bijgewerkt t/m amendement nr. 24)

– artikel I, aanhef

– amendement Duisenberg/Rog (18,I) over het schrappen van de volkomencyclus-eis.

– onderdeel A

– onderdelen B en C

– gewijzigd amendement Bisschop/Bruins (24) over het in overeenstemming brengen van het wetsvoorstel met motie 33 750 VIII, nr. 124

– onderdeel D

– onderdelen E t/m I

– gewijzigd amendement Beertema (16,I) over het schrappen van uitzonderingen

 • Indien 16 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Bruins/Rog (19,I en II) over het uitzonderen van de Evangelische Hogeschool en de Vrije Hogeschool

– gewijzigd amendement Beertema (16,II)

 • Indien 16 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Bruins/Rog (19,III)

  • Indien 16 en 19 verworpen:

  • – amendement Bisschop (10,I) over het schrappen van het betalingscriterium

– gewijzigd amendement Beertema (16,III)

 • Indien 16 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Bruins/Rog (19,IV)

– gewijzigd amendement Beertema (16,IV)

 • Indien 16 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Bruins/Rog (19,V)

  • Indien 16 en 19 verworpen:

  • – amendement Bisschop (10,II)

 • Indien 16 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Bruins/Rog (19,VI)

– onderdeel J

– onderdeel K

– amendement Duisenberg/Rog (18,II)

– onderdeel Ka

– onderdeel L

– amendement Duisenberg/Rog (18,III)

– onderdeel M

– onderdelen N t/m Z

– amendement Rog (17) (invoegen onderdeel ZA) over wettelijke bescherming van het lectorschap

– onderdelen AA t/m AD

 • Indien 16 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Bruins/Rog (19,VII)

– onderdeel AE

– artikel I

– artikelen II t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s

34 412, nr. 20

– de motie-Bisschop over de mogelijkheden voor het toezicht om voor de rechtsorde gevaarlijke invloeden tegen te gaan

34 412, nr. 21

– de motie-Rog over doorontwikkelen van practoraten in het mbo

34 412, nr. 22 (aangehouden)

– de motie-Beertema over intrekken van de accreditatie van de IUR

34 412, nr. 23

– de motie-Van Meenen over ontneming van rechten pas starten nadat de rechter de uitspraak heeft beoordeeld als discriminatoir

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken

25 657, nr. 263

– de motie-Agema c.s. over geen inperking van het pgb door gemeenten

25 657, nr. 264

– de motie-Agema over teruggaan naar de oude werkwijze

25 657, nr. 265

– de motie-Bergkamp/Volp over in overleg met gebruikers tot een lijst van verbeterpunten komen

25 657, nr. 266

– de motie-Bergkamp c.s. over het niet elk jaar opnieuw hoeven aanvragen van meerzorg

25 657, nr. 267

– de motie-Keijzer over ruimte voor Per Saldo en ZN om het alternatief uit te werken

25 657, nr. 268 (aangehouden)

– de motie-Keijzer/Voortman over werken met opensource-ICT voor het nieuwe betalingssysteem

25 657, nr. 269

– de motie-Voortman/Dik-Faber over aandacht voor de bijzondere positie van kleinschalige wooninitiatieven

25 657, nr. 270 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over geschillenbeslechting voor conflicten over het Wlz-pgb

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

34 347

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs

34 347 (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

– artikel I, aanhef

– amendement Jasper van Dijk (12) over toepassing van de klachtregeling op niet-bekostigde instellingen

– amendement Van der Ree/Rog (15) over gelijke voorwaarden tussen publiek en privaat

– onderdeel A

– onderdeel B t/m E

– amendement Van der Ree/Rog (14) over de mogelijkheid een opleiding drie jaar te pauzeren

– onderdeel F

– onderdeel Fa

– amendement Jasper van Dijk (16) over de instelling van een landelijke geschillencommissie klachten instellingen beroepsonderwijs

– amendement Jasper van Dijk (13) over het bindende advies van de klachtencommissie

– amendement Jasper van Dijk (17) over geen bestuurders als lid van een klachtencommissie van een instelling

– onderdeel G

– onderdeel H

– amendement Bisschop/Rog (11) over opname van noodzakelijk geachte schoolkosten in de onderwijsovereenkomst

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Mohandis/Van Meenen (10) over instemmingsrecht op schoolkostenbeleid

– onderdeel I

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs

34 347, nr. 18

– de motie-Van Meenen/Mohandis over het instellen van een landelijke klachtencommissie voor het mbo

34 347, nr. 19

– de motie-Jasper van Dijk over de interpretatie van artikel 8.1.4 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het Debat over de toetsing van zzp-contracten door de Belastingdienst

De Voorzitter: dhr. Omtzigt wenst zijn motie op stuk nr. 27 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 036, nr. 36 (gewijzigd, was nr. 21)

– de gewijzigde motie-Van Weyenberg c.s. over voor uiterlijk 19 december een voortgangsrapportage aan de Kamer te sturen

34 036, nr. 22

– de motie-Van Weyenberg over bij de toetsing van modelovereenkomsten de volledige ruimte van de wet gebruiken

34 036, nr. 23

– de motie-Van Weyenberg c.s. over niet opleggen van naheffingen tenzij de opdrachtgever duidelijk niet van goede wil is

34 036, nr. 24

– de motie-Van Weyenberg over een toets op ondernemerschap

34 036, nr. 25

– de motie-Omtzigt over het onderbrengen van een meldpunt bij de commissie-Boot

34 036, nr. 26

– de motie-Omtzigt over het opnieuw definiëren van het begrip «persoonlijke arbeid»

34 036, nr. 27 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Omtzigt/Van Weyenberg over een plan om een vast dienstverband aantrekkelijker te maken

34 036, nr. 28

– de motie-Bashir/Van Weyenberg over uiterlijk per 1 december wegwerken van de achterstanden in de beoordeling van contracten

34 036, nr. 29

– de motie-Bashir c.s. over uitvoeren van de motie-Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers

34 036, nr. 30

– de motie-Ziengs over vrijwaring van heffingen bij een goedgekeurde modelovereenkomst

34 036, nr. 31

– de motie-Ziengs over verkorten van de doorlooptijd bij de Belastingdienst

34 036, nr. 32

– de motie-Ziengs over voortvarend oplossen van knelpunten die uit het meldpunt blijken

34 036, nr. 33

– de motie-Mei Li Vos/Schouten over heroverwegen van de modelovereenkomst voor zelfstandige pakketbezorgers van PostNL

34 036, nr. 34

– de motie-Mei Li Vos over na de transitie stapsgewijs de handhaving aanvangen

34 036, nr. 35

– de motie-Tony van Dijck/De Graaf over intrekken van de Wet DBA en het laten herleven van de VAR

19. Debat over het alcoholslot met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

20. VAO Actieplan open overheid 2016–2017 (AO d.d. 07/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 550 IX

21. Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief de Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017)

34 458

22. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

34 111

23. Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

34 389

24. Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

34 462

25. Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen)

34 461

26. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg

Dinsdag 11 oktober

14.00 uur

Woensdag 12 oktober

10.15 uur

Donderdag 13 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 426

Regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016)

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij de Comptabiliteitswet 2016

34 426, nr. 19

– de motie-Vermue c.s. over een onderzoek ter versterking van het budgetrecht van de Staten-Generaal

Langetermijnagenda

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII)

– Debat over de Europese Top van 20 en 21 oktober 2016

– VAO Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk (AO d.d. 22/06)

– VSO over de hernieuwde voorhang van het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (30 826, nr. 45)

– VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 219 en nr. 200)

– VSO betreffende voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw (29 453, nr. 417)

– VAO Landelijk Beeld Jaarwisseling 2015–2016 (AO d.d. 07/09)

– VAO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer (AO d.d. 13/09)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 15/09)

– VSO beleidskader internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017–2020 (Kamerstuk 31 482, nr. 97)

– VAO Verslavingszorg (AO d.d. 28/09)

– VAO «Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing» (AO d.d. 28/9)

34 443 (Wet aanvullende biedboekgegevens)

34 413 (Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten))

34 468 (Veegwet wonen)

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 446 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders)

34 497 (Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017)

34 434 (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

34 402 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing)

34 246 (voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen)

34 295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

34 397 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid) (plenaire afronding in één termijn)

Herfstreces: week 42

25, 26 en 27 oktober (week 43)

– Begroting Algemene Zaken (IIIA t/m C)

– Begroting van de Koning (I)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

34 410, nr. 4 (Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2015)

34 429 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 399 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn)

34 453 (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 414 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW))

1, 2 en 3 november (week 44)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Infrastructuur & Milieu (XII) incl. het Infrastructuurfonds (A) en Deltafonds (J)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

8, 9 en 10 november (week 45)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

15, 16 en 17 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2017 (incl. stemmingen op donderdag17 november)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

22, 23 en 24 november (week 47)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

34 309 (Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

29, 30 november en 1 december (week 48)

– Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

6, 7 en 8 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

34 388 (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity)

13, 14 en 15 december (week 50)

34 387, nrs. 1 en 2 (Burgerinitiatief «Peuro»)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting)

20, 21 en 22 december (week 51)

34 432 (Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

34 435 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 333 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg) (voortzetting)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 007 (voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) (voortzetting))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

8. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

9. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

10. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

11. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

12. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

13. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

14. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

15. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

16. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

17. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

18. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

19. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

20. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

21. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

22. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

23. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

24. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

25. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

26. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

27. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

28. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

29. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

30. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

31. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

32. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

33. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

34. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

35. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

36. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

37. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

38. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

39. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof (Thieme) (Staatssecretaris I&M)

40. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (Minister OCW)

41. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

42. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

43. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

44. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

45. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

46. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

47. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

48. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

49. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

50. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

51. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

52. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

53. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

54. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

55. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

56. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

57. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

58. Debat over asbest (Smaling) (Staatssecretaris I&M)

59. Debat over proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog (Van Tongeren) (Minister EZ)

60. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

61. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (Minister EZ)

62. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

63. Debat over lekkage uit de strategische oliereserve (Van Tongeren) (Minister EZ)

64. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

65. Debat over de zienswijze van de Europese Commissie dat CETA niet aan de EU-lidstaten ter ratificatie hoeft te worden voorgelegd (Thieme) (Minister BuHA-OS)

66. Debat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

67. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

68. Debat over kinderen met complexe stoornissen die worden doorgeschoven tussen ggz-instellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

69. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

70. Debat over vermeende misstanden bij een tbs-instelling in Brabant (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

71. Debat over de belastingnaheffing voor Apple in Ierland (Grashoff) (Staatssecretaris Financiën)

72. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren (Madlener) (Minister I&M)

73. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

74. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot (Voortman) (Staatssecretaris I&M)

75. Debat over de uitschrijving van leerlingen op basisscholen naar aanleiding van de het conflict in Turkije (Van Meenen) (Staatssecretaris OCW)

76. Debat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

77. Debat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

78. Debat over de zoutwinning in Twente (Van Tongeren) (Minister EZ)

79. Debat over het bericht dat meer zware criminelen hun straf ontlopen (Helder) (Minister V&J)

80. Debat over het bericht dat de energiegegevens van meer dan 2 miljoen huishoudens zijn gestolen (Van Veldhoven) (Minister EZ en Minister V&J)

81. Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken (Van Toorenburg) (Minister V&J)

82. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (Leijten) (Minister VWS)

83. Debat over de kosten van een schoner milieu en een duurzame economie (Van Veldhoven) (Minister EZ)

84. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid (Van Veldhoven) (Minister I&M, Minister SZW)

85. Debat over de stand van zaken inzake MH17 (Omtzigt) (Minister BuZa, Minister V&J)

86. Debat over de evaluatie van het Energieakkoord (Bosman) (Minister EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

7. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang Siderius) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

10. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

11. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

12. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

13. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

15. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

16. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

18. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

19. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

20. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

22. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

23. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

24. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

25. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

26. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

28. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

29. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

30. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

32. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

33. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM (Van Helvert) (Staatssecretaris I&M)

35. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

36. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

37. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

38. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

39. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

40. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President over de Wet Werk en Zekerheid (Ulenbelt) (Minister-President, Minister SZW)

41. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

42. Dertigledendebat over het bericht dat het aantal douanemedewerkers in Rotterdam wordt teruggebracht waardoor drugssmokkelaars vrij spel zouden krijgen (Kooiman) (Minister V&J)

43. Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen (Karabulut) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 10 oktober van 10.30 uur tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

over Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (Kamerstuk 34 397)

Maandag 31 oktober van 11.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2017 (1e termijn Kamer)

Maandag 7 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2017 (voortzetting)

Maandag 7 november van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het begrotingsonderdeel Ontwikkelingssamenwerking

Woensdag 9 november van 10.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de begrotingsonderdelen Materieel en Personeel

Maandag 14 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugdzorg

Maandag 14 november van 13.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 21 november 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 21 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 19 december van 10.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de algemene maatregelen van bestuur van de omgevingswet

Maandag 19 december 2016 van 12.30 uur tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota Geurts: «Een eerlijke boterham»

Recesperiodes

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(incl. de Algemene

Financiële Beschouwingen)

VVD:

400

minuten

PvdA:

360

minuten

SP:

250

minuten

CDA:

230

minuten

PVV:

220

minuten

D66:

220

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

GroenLinks:

140

minuten

SGP:

130

minuten

PvdD:

120

minuten

50PLUS:

110

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

60

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

60

minuten

Houwers:

30

minuten

Klein:

30

minuten

Van Vliet:

30

minuten