34 437 Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2015

Hierbij brengt de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (hierna: de commissie) verslag uit over de behandeling van het burgerinitiatief «Een dier is geen ding» houdende het voorstel om dierenmishandeling zwaarder te bestraffen c.q. de bestaande strafmaat ook daadwerkelijk op te leggen. (hierna: het burgerinitiatief).

Op 25 november 2014 hebben de initiatiefnemers een burgerinitiatief ingediend met het voorstel aan de Tweede Kamer om dierenmishandeling zwaarder te bestraffen c.q. de bestaande strafmaat ook daadwerkelijk op te leggen1.

Op 26 maart 2015 heeft de Kamer op grond van het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (Kamerstuk 34 028, nr. 16) besloten tot het in behandeling nemen van het burgerinitiatief.

In de procedurevergadering van 15 april 2015 heeft de commissie besloten om de Minister van Veiligheid en Justitie te verzoeken de Kamer een reactie te doen toekomen op het burgerinitiatief en na ontvangst van de reactie van de Minister een rondetafelgesprek te organiseren.

Conform het bovengenoemde besluit van de Kamer stelt de commissie voor Veiligheid en Justitie voor het burgerinitiatief te agenderen voor een plenair debat, waarna daarover en over eventuele moties kan worden gestemd.

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Ypma

De waarnemend griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Hessing-Puts


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven