25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 269 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kleinschalige wooninitiatieven ervoor zorgen dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen blijven wonen en daardoor zo veel mogelijk de regie over hun leven kunnen voeren;

overwegende dat gemeenten het soms door strenge eisen en kortdurende indicaties moeilijk maken om een kleinschalig wooninitiatief te kunnen handhaven;

van mening dat pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven ook in de toekomst mogelijk moeten blijven binnen de Wmo;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat in het ondersteuningsprogramma dat door de VNG en Per Saldo wordt ontwikkeld, expliciet aandacht wordt besteed aan de bijzondere positie van kleinschalige wooninitiatieven;

verzoekt de regering tevens, samen met de VNG te zoeken naar oplossingen voor de belemmeringen die kleinschalige wooninitiatieven nu ervaren bij het aanvragen van pgb-financiering en – als dit aanpassingen in wet- en regelgeving vergt – daartoe voorstellen te doen en deze uiterlijk 1 januari 2017 aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Dik-Faber

Naar boven