Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631839 nr. 531

31 839 Jeugdzorg

Nr. 531 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN KOOIMAN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-De Winter het kabinet heeft geadviseerd om eerder gemaakte keuzes van de doelgroep voor hun onderzoek te heroverwegen;

constaterende dat de commissie-De Winter adviseert het vervolgonderzoek ook te richten op situaties van geweld jegens vrijwillig in de jeugdzorg geplaatste kinderen en jegens alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de azc's, om situaties van geweld in de jeugd-ggz, in doven- en blindeninstituten en in instellingen voor 1945;

overwegende dat in bovengenoemde situaties de overheid in algemene zin een zorgplicht heeft vervuld en toezicht heeft gehouden;

van mening dat het onderzoek van de commissie-De Winter uitgebreid dient te worden met deze doelgroepen;

verzoekt de regering, het mandaat van de commissie-De Winter uit te breiden zodat het vervolgonderzoek een bredere reikwijdte kent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Kooiman