Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734086 nr. 28

34 086 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN KOOIMAN

Voorgesteld 27 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2015 een substantieel deel van de taakstraffen niet ten uitvoer is gelegd;

overwegende dat daders hun straf niet mogen ontlopen en de geloofwaardigheid en doelmatigheid van opgelegde straffen worden ondermijnd wanneer deze niet worden uitgevoerd;

verzoekt de regering, te realiseren dat personen die zich onttrekken aan hun taakstraf zo spoedig mogelijk worden opgespoord en vastgezet in vervangende hechtenis;

verzoekt de regering voorts, nog voor de aanstaande begrotingsbehandeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie concrete maatregelen voor te stellen en te implementeren teneinde het percentage niet-uitgevoerde taakstraffen sterk te reduceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Kooiman