34 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN SCHOUTEN

Voorgesteld 27 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de arbeidskorting bedoeld is om werken te stimuleren;

constaterende dat het onderscheid tussen loonkostensubsidie en loondispensatie ertoe leidt dat werknemers met dezelfde beperking en hetzelfde aantal uren werk op basis van loondispensatie minder arbeidskorting krijgen;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de hoogte van de arbeidskorting bij toepassing van de instrumenten loondispensatie en loonkostensubsidie hetzelfde is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Schouten

Naar boven