Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534003 nr. 8

34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen)

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vanaf 1 januari 2016 voor directe en indirecte overheidsbedrijven Vpb-plicht geldt, tenzij een specifieke vrijstelling van toepassing is;

overwegende dat de vele extra aangiften vennootschapsbelasting veel extra controlecapaciteit van de Belastingdienst zullen vergen;

overwegende dat de Belastingdienst voor de bovenlaag van Vpb-plichtige bedrijven het model van horizontaal toezicht hanteert, waarbij verantwoordelijkheden op een praktische wijze worden verdeeld;

verzoekt de regering om Vpb-plichtige overheidsbedrijven zo veel mogelijk onder te brengen onder het model van horizontaal toezicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet