Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 95, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Zes brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 12 juni 2012, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31040, 31058, 32045, 32426, 32887 en 33259 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Aanvragen reisdocumenten voor bijgeschreven kinderen – 25764-63

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel Richtlijnenbrief inzake Algemene Vergadering van de Verenigde Naties – 26150-116

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kwartaalrapportage over de stand van zaken van de onderhandelingen over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013 – 28625-152

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op uitzending Brandpunt (KRO) inzake bedenktijd slachtoffers mensenhandel – 28638-79

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) "Redzaam ouder, zorg voor niet-redzame ouderen vraagt om voorzorg door iedereen" – 29389-37

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkelingen in de Nederlandse postsector – 29502-98

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken bij TNT Express en UPS naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant, waarin staat dat de overname van TNT door UPS als gevolg van de Europese mededingingsregels mogelijk duizenden banen van Nederlandse werknemers zal kosten – 29502-99

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven – 29515-338

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 11 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op de evaluatie bijzondere wtv-regeling en deeltijd-WW – 29544-398

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 11 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Toezichtsrapport CTIVD inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD (nr. 31) – 29924-86

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Programma winterweer op het spoor – 29984-306

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Pilots rekentoets in vo en examens taal en rekenen mbo – 31289-128

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezichtkader PO/VO 2012 – 31293-145

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 11 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het HGIS-jaarverslag – 32503-6

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de aangehouden motie-Hachchi/Ferrier over de Nederlandse watervoetafdruk in het buitenland (32605, nr. 81) – 32605-99

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 6 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op onderzoek Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor – 32707-16

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aansluitplicht op warmtenetten in Bouwbesluit 2012 – 32757-39

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 11 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Buitenlandse studenten in het kunstvakonderwijs. Toezegging n.a.v. het AO kunstvakonderwijs van 1 maart 2012 – 32820-59

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toegezegde brief inzake het wetsvoorstel Basisnet – 32862-29

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 11 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

SNV: Financieel misbruik bij SNV-kantoor Laos – 33000-V-150

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden bij het Jaarverslag 2011 van de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat en de voormalige VROM-Inspectie, Meerjarenplan 2012–2016 Inspectie Leefomgeving en Transport – 33000-XII-134

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

IGZ-advies Zorg bij aangeboren hartafwijkingen – 33000-XVI-179

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek plenaire behandeling voorstel van wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen voor het zomerreces – 33124-8

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden bij het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2011 – 33240-A-6

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag 2011 van het Gemeentefonds – 33240-B-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2011 van het Provinciefonds – 33240-C-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2011 – 33240-C-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2011 van het BES-fonds – 33240-H-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 11 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag Hoge Colleges van Staat en Kabinetten over 2011 – 33240-IIB-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag Koninkrijksrelaties over 2011 – 33240-IV-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2011 van Koninkrijksrelaties – 33240-IV-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken over 2011 – 33240-V-5

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2011 van het ministerie van Buitenlandse Zaken – 33240-V-6

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de slotwet van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2011 – 33240-V-7

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het jaarverslag 2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – 33240-VII-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – 33240-VII-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2011 – 33240-X-5

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2011 – 33240-X-6

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de slotwet Ministerie van Defensie 2011 – 33240-X-7

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake Jaarverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2011 – 33240-XII-7

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden bij het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Infrastructuur en Milieu 2011 – 33240-XII-8

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden bij het Rapport van de Algemene rekenkamer bij het Jaarverslag over het Waddenfonds 2011 – 33240-XII-9

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011, onderdeel Economie en Innovatie – 33240-XIII-11

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011, onderdeel Economie en Innovatie – 33240-XIII-12

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011, onderdeel Economie en Innovatie – 33240-XIII-13

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Visie toekomstbestendigheid hypotheekrenteaftrek. Afschrift van brief aan de Eerste Kamer n.a.v. de motie Kuiper c.s. (EK-stuk 33000, F) – 33280-4

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl – 2012Z11769

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vervanging F-16 en verwerving Joint Strike Fighter (min ELI) – 2012Z11771

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Algemene Zaken (III) – 33240-III-5

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden bij het Rapport bij het Jaarverslag 2011 van Nationale Schuld – 33240-IXA-5

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Financiën – 33240-IXB-6

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Defensie – 33240-X-8

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Risico's voor de overheidsfinanciën – 33299

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 21 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief derden

Reactie m.b.t. de vergrijzing in Nederland – 2012Z11675

G.K. Verboom – 9 juni 2012

Ter inzage gelegd op de griffie