Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233240-XIII nr. 13

33 240 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Nr. 13 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 11 juni 2012

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, onderdeel Economie en Innovatie, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen.

Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het voorstel van wet genoegzaam voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Van der Ham

Adjunct-griffier van de commissie, Blacquiere

1

Welke stappen gaat de regering ondernemen om de verdere afvlakking van het gebruik van de Borgstelling MKB (BMKB), die sinds augustus 2011 te zien is, te voorkomen?

Het uitputten van het garantiebudget van de BMKB is niet een doelstelling van de regeling. De doelstelling van de regeling is om kredietverlening aan in de kern gezonde mkb-ondernemingen, daar waar nodig, te stimuleren door het afgeven van een borgstelling. Zoals in de brief van 31 mei (TK, 2011–2012, 32 637 nr. 34) aan u is gemeld, heeft de regering met steun van het EIF het jaarbudget in 2012 en 2013 verhoogd tot € 1 mld en biedt banken daarmee voldoende ruimte om de BMKB te gebruiken. Het lagere gebruik van de BMKB kan er op wijzen dat banken de kredietverlening voor een groter deel verzorgen zonder gebruik van de BMKB of dat de vraag naar kredieten en dus ook het gebruik van de BMKB lager is. Om de kredietverlening aan het mkb verder te stimuleren, wordt er gewerkt aan het toelaten van andere private partijen dan banken tot de BMKB.

2

Wat is de reden dat van het budget van de Garantie Ondernemersfinanciering ruim € 129 miljoen niet benut is? Verwacht de regering in 2012 een zelfde onderbenutting?

In 2009 is vanwege de ernstige financiële en economische crisis de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) ingevoerd als maatregel om ook het iets grotere bedrijfsleven te ondersteunen bij het verkrijgen van krediet. Hiervoor is € 1,5 mld garantiebudget beschikbaar gesteld. De GO is een kostendekkende regeling, die door banken slechts gebruikt wordt indien zij anders niet in staat zouden zijn gezonde bedrijven te financieren. Als banken zelf voldoende ruimte hebben om gezonde bedrijven te financieren, dan zal het gebruik afnemen. Dat was in 2011 het geval. Zowel knelpunten aan de aanbodkant als aan de vraagkant beïnvloeden het gebruik van de GO. Bij een afname in de vraag naar krediet zoals we in 2012 zien is het de verwachting dat het gebruik van de GO beperkt zal blijven.