Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233240-VII nr. 6

33 240 VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011

Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 11 juni 2012

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie, Integratie en Asiel over Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011 (Kamerstuk 33 240 VII, nr. 2).

De ministers hebben deze vragen beantwoord bij brief van 7 juni 2012. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Wolbert

Adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx

1

Waren alle uitgaven van het ministerie van BZK toerekenbaar en doelmatig?

Uit de controles op de jaarrekening is gebleken dat BZK over 2011 binnen de daartoe geldende tolerantiegrenzen is gebleven.

2

Waren alle accountantsverklaringen die aan de uiteindelijke begrotingsverantwoording ten grondslag lagen correct? Zo nee, welk percentage was niet correct, gedeeltelijk correct of onduidelijk? Indien niet 100% correct was, wat waren dan de achterliggende redenen?

Alle door de Rijksauditdienst afgegeven controleverklaringen waren positief. Zoals vermeld in de Bedrijfsvoeringsparagraaf van het Jaarverslag van HVII BZK is in 2011 geen controleverklaring afgegeven bij de Centrale Archiefselectiedienst (CAS) en DOC-Direkt. Ondanks deze situatie zijn BZK en haar diensten binnen de daartoe geldende tolerantiegrenzen gebleven.

3

Heeft het ministerie van BZK, als systeemverantwoordelijke op het gebied van de financiële verantwoording, het goede voorbeeld voor andere departementen gegeven als gekeken wordt naar de mate waarin de uiteindelijke verantwoording de (objectieve) toets der kritiek kon doorstaan? Zo nee, op welke punten ging het mis?

Uit uw vraag kan ik onvoldoende afleiden wat het exacte onderwerp van uw vraag is. Als uw vraag gaat over de systeemverantwoordelijkheid van de minister van BZK voor de financiële verantwoording over specifieke uitkeringen van medeoverheden aan het rijk, dan is BZK beleidsverantwoordelijke voor SiSa en de correcte naleving daarvan. Verder is van belang dat de medeoverheden verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie, de accountants bij de medeoverheden voor de kwaliteit van de jaarrekeningcontrole, en departementen voor een kwalitatief goed proces voor het vaststellen van de specifieke uitkeringen op basis van de aangeleverde verantwoordingsinformatie en de informatie van de controlerend accountant. Het plan van aanpak van BZK dat bij de departementale jaarstukken van BZK is gevoegd naar aanleiding van de bezwaren van de Algemene Rekenkamer is bedoeld om ieders rol en kwaliteit van werkzaamheden te versterken.

4

Met hoeveel is de regeldruk voor professionals in 2011 afgenomen ten opzichte van 2010?

De inzet van het kabinet is om de regeldruk voor professionals terug te dringen zodat deze meer tijd hebben voor hun echte werk. Het gaat hierbij om het oplossen van knelpunten en onnodige registraties en administratie te voorkomen. Daarbij is geen kwantitatieve doelstelling voor de regeldrukvermindering van professionals. Er wordt dan ook niet gemeten met hoeveel de regeldruk is afgenomen. Wel loopt op dit moment onderzoek naar de beleving van regeldruk bij professionals en of zij van mening zijn dat zij meer ruimte hebben gekregen voor hun echte werk.

Voor de zomer krijgt uw Kamer de voortgangsrapportage vermindering regeldruk burgers, professionals en medeoverheden; hierin wordt de voortgang besproken van de maatregelen die het kabinet neemt om de regeldruk terug te dringen. Met deze maatregelen neemt de regeldruk af. Om daar enkele voorbeelden van te noemen:

De minister van Veiligheid en Justitie heeft de volgende maatregelen genomen om de regeldruk voor de politie terug te dringen:

  • de rittenadministratie is afgeschaft;

  • het proces-verbaal minderjarigen is in lengte teruggebracht;

  • het werkproces van de administratieve afhandeling van in beslag genomen vuurwerk is sterk vereenvoudigd;

  • met de inwerkingtreding van het Besluit elektronisch proces-verbaal is de basis voor digitale dossieruitwisseling met het OM gelegd, hetgeen zal leiden tot aanzienlijke tijdswinst;

  • de boetevolgservice, inmiddels ingevoerd in 10 regio’s, levert een bijdrage aan de vermindering van de administratieve lasten voor de politie en komt tegelijkertijd tegemoet aan de informatiebehoefte van burgers;

Het ministerie van VWS is eind 2011 binnen de zorgsector gestart met experimenten om te komen tot regelarme zorginstellingen. 28 zorgaanbieders in de langdurige zorg zijn in staat gesteld om gedurende een periode van maximaal twee jaar te experimenteren met het loslaten of beter toepassen van regels op verschillende terreinen. De experimenten moeten uiterlijk eind december 2013 zijn afgerond.

5

Welke uitgaven heeft de minister in 2011 gedaan om wonen voor woningeigenaren, met name in de lage inkomensgroepen, betaalbaar te houden? Via welke maatregelen zijn deze uitgaven gedaan? Is de minister bereid alsnog een verwijzing in het jaarverslag op te nemen omtrent de woonuitgaven voor huurders en kopers?

In 2011 is € 40,7 mln. uitgegeven op grond van de Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) en voor de oudere eigenwoning-regelingen. Naar de woonuitgaven van huurders en eigenaar-bewoners is verwezen in het Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving aan de Tweede Kamer (bijlage bij de brief d.d. 25 februari 2011 over Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving, (Kamerstukken II, 30 196, nr. 131). Zie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/01/24/woonuitgaven-huurders-en-kopers.html

6

Hoe kunt u verantwoorden dat de uitgaven die zijn gedaan voor het betaalbaar houden van koopwoningen voor lage inkomensgroepen effectief zijn geweest ten aanzien van dat beoogde doel?

De uitgaven, zoals vermeld in het antwoord op vraag 5, betreffen in het verleden aangegane verplichtingen op basis van inmiddels gesloten of niet meer vigerende subsidieregelingen. Daarom kan er moeilijk een relatie worden gelegd met de in de begroting 2011 geformuleerde doelstelling op het gebied van de betaalbaarheid van het wonen.

7

Wordt er voor de beleidsdoelstelling over betaalbaarheid van wonen voor woningeigenaren met laag inkomen een doelstelling in de begroting opgenomen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

De betaalbaarheid van wonen voor woningeigenaren met een laag inkomen is in de begroting 2011onderdeel van een bredere doelstelling opgenomen, namelijk het garanderen van de betaalbaarheid van het zelfstandig wonen voor lage inkomensgroepen. Aan de koopzijde worden daarvoor de volgende instrumenten ingezet:

  • Nationale Hypotheek garantie (NHG);

  • Koopvarianten en verkopen onder voorwaarden door woningcorporaties;

  • Bijdragen BEW en VROM-Startersleningen, waarbij is aangetekend dat er in 2011 geen nieuwe toekenningen hebben plaatsgevonden omdat er geen budget meer beschikbaar was.

8

Wanneer en hoe kan wel met zekerheid worden vastgesteld dat specifieke uitkeringen voor een bedrag van € 1 426,7 miljoen op een rechtmatige wijze zijn verstrekt?

Naar aanleiding van de resultaten van de single review 2011 over verantwoordingsjaar 2010 zijn door de ministeries extra werkzaamheden / controles verricht om alsnog zekerheid te krijgen over de rechtmatigheid van de specifieke uitkeringen. De rechtmatigheid van het genoemde bedrag van € 1 426,7 miljoen kon niet op een doelmatige wijze verkregen worden. Naar aanleiding van de uitkomsten van de single review 2011 zijn reeds de nodige maatregelen genomen om de accountantscontrole van de jaarrekeningen 2011 van de medeoverheden beter te laten verlopen. De uitkomsten hiervan zullen zichtbaar worden in de single review 2012 waarvan eind dit jaar de resultaten beschikbaar komen.

9

Is SiSa een middel waarmee op correcte, verantwoorde en doelmatige wijze aan verslaglegging kan worden gedaan?

Ja. SiSa betekent Single information Single audit: eenmalige informatieverstrekking met eenmalige accountantscontrole. SiSa is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk ieder jaar verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen van het Rijk hebben besteed. Vóór 2006 moesten medeoverheden over iedere specifieke uitkering een aparte verantwoording met controleverklaring inleveren. Nu kan dit in één bijlage als onderdeel van de jaarrekening van de medeoverheid, de zogeheten SiSa-bijlage, en de controleverklaring bij die jaarrekening. Om de werking van dit systeem te waarborgen, wordt jaarlijks onder de verantwoordelijkheid van een stuurgroep een zogenoemde single review uitgevoerd op de accountantsrapporten van gemeenten. Dit gebeurt op basis van een steekproef.

Eenmalige informatieverstrekking door gemeenten, eenmalige accountantscontrole en eenmalige review leiden derhalve tot een doelmatig verslaggevingsproces.

10

Welke verbeteringsacties gaat u inzetten om de werking van het sisa-systeem te verbeteren?

Bij de departementale jaarstukken van BZK is een plan van aanpak gevoegd dat is opgesteld naar aanleiding van het bezwaar van de Algemene Rekenkamer. Binnenkort zal ik u ter aanvulling daarop het kabinetsstandpunt sturen dat wordt opgesteld naar aanleiding van de evaluatie SiSa (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000-B, nr. 10).

11

Wanneer kunt u voldoen aan de doelstelling van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot het personeelsbeheer bij de IND? Wat houdt deze doelstelling precies in?

Voor de controle op het personeelsbeheer in 2011 heeft de IND haar bestaande controleprogramma uitgevoerd. Hiervoor kon geen gebruik worden gemaakt van de controlsheets zoals zijn opgesteld door P-Direkt, omdat deze niet tijdig beschikbaar zijn gesteld aan de IND. De Algemene Rekenkamer heeft dit als ontoereikend geclassificeerd.

Voor de volledigheid wordt vermeld dat de Rijksauditdienst over 2011 niet heeft geconstateerd dat de interne controle bij de IND onvoldoende zou zijn geweest en ook niet dat significante fouten en / of onzekerheden in het personeelsbeheer zijn opgetreden.

12

Welke acties en aanvullende maatregelen zijn en worden door u getroffen om het personeelsbeheer bij de IND te verbeteren?

Voor de controle in 2012 op het personeelsbeheer worden de controlsheets van P-Direkt opgenomen in het controleprogramma van de IND.