29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juni 2012

In het mondelinge vragenuurtje van 17 april jl. zijn door het lid Van Bemmel (PVV) vragen gesteld over het gevoerde beloningsbeleid bij PostNL en de problemen in de postbezorging als gevolg van de reorganisatie (Handelingen II 2011/12, nr. 77, item 6, blz.11). Ik heb aangegeven dat ik de zorgen van uw Kamer aan de orde zou stellen in een overleg met de leiding van PostNL. Op 9 mei jl. heb ik gesproken met de heer Klaver, president-commissaris, en mevrouw Verhagen, voorzitter van de Raad van Bestuur van PostNL. Naar aanleiding van dit overleg heb ik een brief van PostNL ontvangen, die u als bijlage bij mijn brief aantreft.1

In het 9 mei jl. gevoerde overleg heeft de heer Klaver aangegeven dat PostNL haar beloningsbeleid nog dit jaar zal herzien en dat matiging daarbij een van de uitgangspunten vormt. Ook hebben de heer Klaver en mevrouw Verhagen noodzaak van de reorganisatie, de aangekondigde veranderingen en de opschorting van het reorganisatieproces toegelicht. PostNL wil nu eerst de processen in de twee nieuwe locaties in Utrecht en Den Bosch, waar de voorbereidende activiteiten om de postbezorging uit te kunnen voeren zijn ondergebracht, volledig op orde hebben. Naar verwachting zal er in juli of augustus dit jaar meer duidelijkheid komen over de nieuwe planning van de reorganisatie. Tot die tijd worden verschillende verbeterinitiatieven uitgevoerd en implementatiedraaiboeken voor het vervolg voorbereid. Met de ondernemingsraad van PostNL wordt overlegd om te komen tot een nieuwe planning en aanpak van de reorganisatie.

In het mondelinge overleg heb ik ook toegezegd dat ik uw Kamer nader zou informeren over de klachten over de postbezorging in het kader van de universele postdienst. Ik heb OPTA gevraagd dit te onderzoeken en mij daarover te rapporteren. Ik verwacht dit rapport in de loop van juni van OPTA te ontvangen. Zodra ik het rapport van OPTA heb ontvangen, zal ik uw Kamer daarover informeren.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven