Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233240-XIII nr. 12

33 240 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Nr. 12 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 11 juni 2012

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011, onderdeel Economie en Innovatie (Kamerstuk 33 240 XIII, nr. 2).

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 8 juni 2012. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Van der Ham

Adjunct-griffier van de commissie, Blacquiere

1

Er wordt over het afgelopen jaar een onvolkomenheid geconstateerd bij het inkoopbeheer bij de Dienst ICT-uitvoering. Wat houdt deze onvolkomenheid in?

De onvolkomenheid houdt in dat de inkoop en aanbestedingsregels en de dossiervorming verbeteringen behoeven. De Dienst ICT-uitvoering (DICTU) heeft onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop in het verleden de inkoop- en aanbestedingsregels zijn nageleefd. DICTU heeft op basis hiervan een verbeterplan opgesteld om een aantal zaken verder te verbeteren. De maatregelen hieruit zijn nu grotendeels geïmplementeerd en omvatten, onder andere, het versterken van de rol en positie van het contractmanagement, verbeteren van de dossiervorming, meer aandacht voor opleiding en de aanstelling van een CFO bij DICTU. Om te borgen dat deze verbeteracties ook tot de benodigde verbetering van het inkoopbeheer leiden, voert de ADR in het tweede kwartaal 2012 een audit uit naar de effecten van de verbeteracties. Ondanks deze concrete verbeteringen en het feit dat de financiële omvang van de geconstateerde problemen binnen de geldende tolerantiegrenzen voor verslaglegging en accountantscontrole zijn gebleven, is de Algemene Rekenkamer van mening dat sprake is van een onvolkomenheid.

2

Waarom is in het jaarverslag alleen vermeld hoe vaak het is voorgekomen dat externen zijn ingehuurd met een tarief van € 225 (exclusief btw) per uur of hoger en waarom is niet vermeld om welke tarieven het gaat en voor welk totaalbedrag deze inhuur plaatsvindt?

Op pagina 229 van het jaarverslag staat vermeld dat het 64 uur extern ingehuurde bemiddeling inzake een probleem over de elektriciteitsvoorziening op Bonaire betrof, met een totaalbedrag van € 19 220 (exclusief BTW). Dit komt neer op een uurtarief van € 300 per uur.

In het antwoord op vraag 68 over het jaarverslag EL&I, onderdeel Landbouw & Natuur, wordt overigens nader toegelicht waar deze inhuur precies betrekking op had.