Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201225764 nr. 63

25 764 Reisdocumenten

Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2012

In mijn brief van 12 maart 2012 (Kamerstuk 25 764, nr. 55) en tijdens het Algemene Overleg van 15 mei 2012 heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen die zijn getroffen om de aanvragen te verwerken voor reisdocumenten van kinderen die staan bijgeschreven in het reisdocument van hun ouders cq voogden. Ik heb toegezegd de Kamer verder te zullen informeren over de stand van zaken in verband met de naderende start van de zomervakantie. Met deze brief geef ik invulling aan deze toezegging.

Aanvragen tot nu toe

Sinds (op 12 maart 2012) de ouders/voogden zijn aangeschreven om zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 mei 2012, een aanvraag te doen, zijn er ca 250 000 reisdocumenten voor bijgeschreven kinderen aangevraagd. Ik kan de Kamer melden dat, dankzij de extra maatregelen die ik heb getroffen, alle aangevraagde documenten, ook de documenten die pas na 1 mei 2012 zijn aangevraagd, inmiddels zijn geleverd.

Op het moment van het schrijven van deze brief zijn de levertijden voor alle aangevraagde documenten, dus ook voor bijgeschreven kinderen, normaal. Dat wil zeggen dat de aangevraagde documenten door de producent binnen 3 werkdagen worden geleverd. Voor bijgeschreven kinderen worden sinds de tweede week van mei overigens weinig aanvragen meer gedaan (gemiddeld 5 000 aanvragen per week).

De laatste cijfers waarover ik beschik wijzen uit dat er nog ca 240 000 kinderen zijn die alleen zijn bijgeschreven en niet beschikken over een eigen reisdocument. Voor deze kinderen is er dus nog geen eigen document aangevraagd.

Dat komt niet doordat onbekend zou zijn dat vanaf 26 juni 2012 de geldigheid van de kinderbijschrijvingen vervalt. Uit een enquête die door het ministerie van BZK is uitgevoerd blijkt dat de maatregel bij het overgrote deel van de ouders cq voogden wel bekend is. Mogelijke redenen voor het niet aanvragen van het eigen document voor het bijgeschreven kind zouden kunnen zijn dat er minder Nederlanders dit jaar van plan zijn op vakantie te gaan buiten Nederland, danwel dat ouders er op gokken dat er tijdens de vakantie niet gecontroleerd zal worden. Dit laatste kan met name spelen bij ouders die van plan zijn met de auto op vakantie te gaan binnen Schengen.

Wat de reden ook is, de ouders cq voogden nemen, als zij toch naar het buitenland gaan reizen, bewust een risico. Vragen ze de komende weken alsnog het reisdocument voor hun kind aan dan bestaat namelijk de kans dat het document niet tijdig voor het begin van de zomervakantie kan worden geleverd. Immers in deze weken is de personalisatiecapaciteit1 nodig voor de zogenaamde reguliere aanvragen. Dit zijn aanvragen van personen die of helemaal nog geen reisdocument hebben danwel een reisdocument hebben dat gaat verlopen.

Voorbereiding op laatste drukte voor het begin van de zomervakantie

Hoewel ik die waarschuwing heel duidelijk heb gegeven, houd ik er rekening mee dat voor een deel van de nog bijgeschreven kinderen een aanvraag wordt gedaan in de laatste twee weken van juni en de eerste week van juli 2012. Voor het geval dit scenario zich daadwerkelijk manifesteert heb ik een aantal maatregelen getroffen die enerzijds moeten waarborgen dat de reguliere aanvragen die worden gedaan binnen de normale termijn kunnen worden geleverd en anderzijds er enige capaciteit is om aanvragen voor bijgeschreven kinderen te kunnen verwerken.

Het gaat om de volgende maatregelen:

  • gedurende de aangegeven periode wordt een beperkte personalisatiecapaciteit beschikbaar gehouden voor aanvragen van bijgeschreven kinderen. Het reserveren van deze capaciteit voor dit doel is mogelijk omdat er extra apparatuur beschikbaar is en omdat er maatregelen zijn getroffen om het personaliseren efficiënter te kunnen laten verlopen;

  • indien deze personalisatiecapaciteit niet toereikend is, kunnen er bij de producent van de reisdocumenten een beperkt aantal (10 000 per week) noodpaspoorten worden gepersonaliseerd voor aanvragen van bijgeschreven kinderen;

  • gemeenten kunnen indien nodig Laissez-passers uitgeven aan bijgeschreven kinderen.

De bevoegdheid van de gemeenten om voorlopige reisdocumenten (model noodpaspoort en model Laissez-passer) uit te geven is inmiddels geregeld in de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland2.

Ik vertrouw erop dat met deze maatregelen ook in de komende weken de levering van de reisdocumenten in goede banen zal kunnen worden geleid.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies


X Noot
1

Personaliseren is het proces waarin de persoonsgegevens worden aangebracht op de blanco reisdocumenten.

X Noot
2

Staatscourant van 8 mei 2012, nr. 8962.