Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233240-III nr. 5

33 240 III Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2011

Nr. 5 LIJST VAN EEN VRAAG EN EEN ANTWOORD

Vastgesteld 12 juni 2012

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een vraag voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag van het Provinciefonds 2011 (Kamerstuk 33 240 III, nr. 2).

De Algemene Rekenkamer heeft deze vraag beantwoord bij brief van 11 juni 2012. Vraag en antwoord zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Wolbert

Adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx

Vraag

Heeft de ARK onderzocht of de CTIVD voldoende capaciteit had om haar taken uit te voeren en/of zij voldoende capaciteit had haar taken doelmatig uit te voeren? Indien dit niet onderzocht is, wat was hier de reden van? Indien dit wel onderzocht is, wat waren hiervan de uitkomsten en wat zijn eventuele aanbevelingen?

In het Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Algemene Zaken (III) zijn de uitkomsten opgenomen van ons onderzoek naar de bedrijfsvoering van het ministerie en de financiële informatie in het jaarverslag. Het jaarverslag moet ook beleidsinformatie geven over de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de besteding van de gelden aan de doelen waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. De beoordeling van de doelmatigheid is geen aspect van dit verantwoordingsonderzoek. De Algemene Rekenkamer kan wel doelmatigheidsonderzoek doen, maar bij de CTIVD is dat niet aan de orde geweest. Er zijn dan ook geen uitkomsten of aanbevelingen te melden.