Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233240-IXB nr. 6

33 240 IXB Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011

Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 12 juni 2012

De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag van het Ministerie van Financiën 2011 (Kamerstuk 33 240 IXB, nr. 2).

De Algemene Rekenkamer heeft deze vragen beantwoord bij brief van 11 juni 2012. Vraag en antwoord zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Aptroot

De griffier van de commissie, Berck

1

Ziet u een verbetering in de cultuur bij de Belastingdienst in vergelijking met de voorgaande jaren? Zo ja, wat is er verbeterd? Zo nee, wat moet er in de cultuur bij de Belastingdienst nog verbeteren?

In 2009 hebben we in ons Rapport bij het Jaarverslag 2008 van het Ministerie van Financiën (IXB)1 naar aanleiding van ons bezwaaronderzoek Bedrijfsvoering Belastingdienst onder meer gerapporteerd over de cultuur bij de Belastingdienst (zie p. 62). In ons Rapport bij het Jaarverslag 2010 van het Ministerie van Financiën (IXB)2 hebben we op pagina 16 en 17 over de voortgang van verbeteringen gerapporteerd. Over de cultuur constateerden wij dat er ten opzichte van 2008 een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling was, er resultaatafspraken op alle niveaus waren, er een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het management was en dat de medewerkers meer duidelijkheid ervoeren. Gelet op de voortgang hebben wij de cultuur bij de Belastingdienst in ons verantwoordingsonderzoek 2011 niet apart onderzocht. Wel hebben wij in ons onderzoek naar de beheersing van de ICT-uitgaven geconstateerd dat het management in de praktijk meer stuurt op basis van afspraken en managementinformatie en dat medewerkers worden aangesproken op afwijkingen van die afspraken. De aansturing op dit punt is duidelijk zakelijker geworden.

2

Ziet u verbeteringen in het ICT-beheer bij de Belastingdienst? Zo ja, verwacht u dat bij het volgende jaarverslag de ernstige onvolkomenheid is verbeterd? Zo nee, wat moet de Belastingdienst doen om het ICT-beheer te verbeteren?

Wij merken het ICT-beheer aan als onvolkomenheid, maar hebben deze vooralsnog niet als ernstig gekwalificeerd. De onvolkomenheid in het ICT-beheer betreft het testen van de ICT-systemen en het beveiligen van de informatie. De Belastingdienst heeft aangegeven de geconstateerde onvolkomenheid als volgt op te lossen:

  • 1. De invoering van een betere methode voor het testen van ICT-systemen moet in 2012 zijn afgerond.

  • 2. Het in beeld hebben van de beschermingseisen voor informatiesystemen zal in 2012 en de logische toegangsbeveiliging zal in 2013 zijn verbeterd.

Gelet op het bovenstaande verwachten wij dat de Belastingdienst ten tijde van het Jaarverslag 2012 flinke vorderingen zal hebben gemaakt, welke vervolgens in 2013 kunnen worden afgerond. Dit betekent dat het ICT-beheer naar verwachting in 2013 op orde kan zijn.


X Noot
1

Algemene Rekenkamer, 2009. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 924 IXB, nr. 2. Den Haag: Sdu.

X Noot
2

Algemene Rekenkamer, 2011. Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 710 IXB, nr. 2. Den Haag: Sdu.