Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-201233000 nr. F

33 000 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

F MOTIE VAN HET LID KUIPER C.S.

Voorgesteld 25 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

van mening, dat het huidige stelsel van hypotheekrenteaftrek op termijn aan herziening toe is,

overwegend, dat die herziening recht moet doen aan de positie van huidige huizenbezitters en tevens onevenwichtigheden en ongewenste effecten moeten verminderen om een toekomstbestendige en goed functionerende woningmarkt te verzekeren,

voorts overwegend, dat

  • een herziening de toegankelijkheid en betaalbaarheid van koopwoningen voor nieuwe generaties moet bevorderen;

  • een herziening moet leiden tot vermindering van private schulden bij burgers;

  • het huidige stelsel een groot beslag legt op de algemene middelen,

  • de hypotheekrenteaftrek bedoeld is om eigenwoningbezit te bevorderen voor mensen met een laag en gemiddeld inkomen,

verzoekt de regering een commissie in te stellen die studie doet naar een meer toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek, die rekening houdt met bovenstaande overwegingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiper

Kox

Barth

Ester

Holdijk

Van Boxtel

Koffeman