Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233280 nr. 4

33 280 Voorjaarsnota 2012

Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 mei 2012

Vanwege de in bijgevoegde brief1 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal naar aanleiding van de motie Kuiper c.s.2 vervatte nadere toelichting op de (koop)woningmarktmaatregelen uit het Lente-akkoord3, doe ik u, mede namens de minister van Financiën, deze brief toekomen. In de motie Kuiper c.s. is het kabinet gevraagd zijn visie te geven op de toekomstbestendigheid van de hypotheekrenteaftrek.

De staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, J. W. E. Spies


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Kamerstukken I 2011/12, 33 000, F.

X Noot
3

De contouren van de (koop)woningmarktmaatregelen zijn geschetst in het Stabiliteitsprogramma Nederland (Kamerstukken II 2011/12, 21 501-07, nr. 915).