29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 99 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juni 2012

Tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 juni 2012 heeft het lid Van Bemmel verzocht om een brief met een beschrijving van de stand van zaken bij TNT Express en UPS naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant, waarin staat dat de overname van TNT door UPS als gevolg van de Europese mededingingsregels mogelijk duizenden banen van Nederlandse werknemers zal kosten (Handelingen II 2011/12, nr. 91, Regeling van Werkzaamheden). Gezien het feit dat het hierbij gaat om ontwikkelingen rond een specifiek bedrijf – en niet over de werking van de postmarkt – informeer ik u nu alleen over deze kwestie. Het kabinet zal u nog informeren over het verzoek van de leden Gesthuizen en Hamer over ontwikkelingen omtrent werkgelegenheid op de Nederlandse postmarkt.

Gezien de fase waarin het overnameproces verkeert, kunnen er nog geen uitspraken worden gedaan over de impact die de Europese mededingingsregels zouden hebben op de bedrijven c.q. de werkgelegenheid. Bij dit laatste punt spelen met name bedrijfseconomische afwegingen een rol.

Logistiek is een van de topsectoren van het bedrijfslevenbeleid. De topsector logistiek heeft de ambitie om een internationale toppositie in te nemen voor onder andere de afwikkeling van goederenstromen en als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten. TNT Express is zo’n logistiek bedrijf dat eraan kan bijdragen om deze ambitie waar te maken. Door het samengaan van UPS en TNT Express kunnen zij elkaar aanvullen om de wereldwijde goederenstromen te bedienen. Zij geven dan ook aan dat de samenvoeging van de bedrijven gericht is op groeimogelijkheden voor de werknemers, klanten en belanghebbenden van beide bedrijven.

Graag licht ik in het kort het proces van de beoordeling van fusies en overnames door de Europese Commissie toe. Fusies en overnames moeten bij de Europese Commissie worden gemeld indien de betrokken omzet boven bepaalde drempels uitstijgt. De overname van TNT door UPS is in dat licht meldingsplichtig. De Europese Commissie beoordeelt vervolgens of de overname de mededinging daadwerkelijk belemmert. In dat geval kan de Europese Commissie de overname verbieden, goedkeuren of aan het goedkeuren daarvan voorschriften verbinden die negatieve gevolgen van de overname voor de mededinging verzachten of ongedaan maken.

UPS en TNT Express zitten nog in het begin van dit proces. Zij zijn bezig met de voorbereidingen voor een officiële notificatie van de overname bij de Europese Commissie. Naar verwachting zal de Europese Commissie in het derde kwartaal van dit jaar uitspraak doen. Op dit moment is er over de uitkomst derhalve nog niets te zeggen.

UPS heeft naar aanleiding van de speculaties over de komende overname van TNT Express door UPS, en de daaraan gekoppelde beoordeling door de Europese Commissie op mededingingsaspecten, een persverklaring uit laten gaan. De bedrijven geven aan dat er valse geruchten de ronde doen over mogelijke desinvesteringen van TNT Benelux en Duitsland. Zulke toezeggingen zijn niet gevraagd door de Europese Commissie. Tevens zijn die toezeggingen ook niet aangeboden door UPS en TNT Express.

De overnameprocedure is recent door TNT Express aan de vakbonden toegelicht. Er is aangegeven dat UPS niet voornemens is om TNT Benelux en Duitsland af te splitsen. Intussen hebben de werknemersorganisaties in een communicatie laten weten zich te kunnen vinden in de gang van zaken.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

Naar boven