Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233240-A nr. 6

33 240 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2011

Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 12 juni 2012

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het Jaarverslag over het Infrastructuurfonds 2011 (Kamerstuk 33 240 A, nr. 1).

De minister en de staatssecretaris hebben deze vragen beantwoord bij brief van 12 juni 2012. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Snijder-Hazelhoff

De griffier van de commissie, Sneep

1.

 • a. Kunt u in tabelvorm een meerjarig overzicht geven van de kasschuiven en onderbestedingen op de budgetten in het infrastructuurfonds, door per modaliteit tot 2028 zichtbaar te maken hoe de kasschuiven en onderbestedingen bij dezelfde modaliteit terecht komen in latere jaren?

 • b. Bent u bereid in het vervolg bij begrotingen en jaarverslagen altijd zo’n meerjarig overzicht te geven, inclusief de langjarige mutaties ten opzichte van de vorige begroting respectievelijk jaarverslag?

 • a. Onderstaand treft u een overzicht aan van de kasschuiven en onderbestedingen per begrotingsartikel. Dat er geen gelden naar andere modaliteiten verschuiven vloeit voort uit het gegeven dat alle mutaties over de jaren heen gezien budgettair neutraal zijn.

Artikel

omschrijving

Budgettaire nota

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 e.v.

Totaal

11

Hoofdwatersystemen

 

– 219 941

– 194 845

84 408

314 419

77 776

87 847

– 19 146

– 176 518

0

0

46 000

0

0

 

Saldo 2010

Voorjaarsnota 2011

– 219 941

219 941

                 

0

0

 

Kasschuif WAK

Voorjaarsnota 2011

 

– 254 255

– 24 200

231 613

30 421

16 421

         

0

0

 

Kasschuiven

Miljoenennota 2012

 

2 560

– 54 483

82 806

47 355

71 426

– 19 146

– 176 518

0

0

46 000

0

0

 

Saldo 2011

Najaarsnota 2011

 

– 224 905

224 905

               

0

0

 

Saldo 2011

Slotwet 2011

 

61 814

– 61 814

               

0

0

                               

12

Hoofdwegennet

 

331 753

6 834

– 262 361

– 244 537

– 205 293

– 86 593

– 82 126

– 80 935

– 115 105

– 154 196

892 559

0

0

 

Saldo 2010

Voorjaarsnota 2011

131 753

– 131 753

                 

0

0

 

Versnelde betaling in 2010 voor onderhoud 2011

Voorjaarsnota 2011

200 000

– 200 000

                 

0

0

 

kasschuif alg.middelen

Voorjaarsnota 2011

 

100 000

– 250 000

– 75 000

75 000

150 000

         

0

0

 

Kasschuif

Miljoenennota 2012

 

211 183

15 043

– 169 537

– 280 293

– 236 593

– 82 126

– 80 935

– 115 105

– 154 196

892 559

0

0

 

Saldo 2011

Najaarsnota 2011

 

– 20 028

20 028

               

0

0

 

Saldo 2011

Slotwet 2011

 

47 432

– 47 432

               

0

0

                               

13

Spoorwegen

 

11 384

– 31 703

190 319

69 000

0

– 9 000

0

– 115 000

– 115 000

0

0

0

0

 

Saldo 2010

Voorjaarsnota 2011

11 384

– 11 384

                 

0

0

 

Kasschuiven

Miljoenennota 2012

 

0

170 000

69 000

0

– 9 000

0

– 115 000

– 115 000

   

0

0

 

Saldo 2011

Najaarsnota 2011

 

– 70 619

70 619

               

0

0

 

Saldo 2011

Slotwet 2011

 

50 300

– 50 300

               

0

0

                               

14

Regionale/Lokale Infrastructuur

 

66 854

– 100 447

– 100 240

153 880

– 15 470

– 50 542

– 10 897

– 2 383

58 245

2 000

– 1 000

0

0

 

Saldo 2010

Voorjaarsnota 2011

66 854

– 66 854

                 

0

0

 

Kasschuiven

Miljoenennota 2012

 

– 60 307

– 73 526

153 880

– 15 470

– 50 542

– 10 897

– 2 383

58 245

2 000

– 1 000

0

0

 

Saldo 2011

Najaarsnota 2011

 

14 665

– 14 665

               

0

0

 

Saldo 2011

Slotwet 2011

 

12 049

– 12 049

               

0

0

                               

15

Hoofdvaarwegennet

 

– 68 685

– 42 154

– 165 463

54 614

188 293

1 593

– 67 874

– 94 065

– 109 895

– 150 804

454 440

0

0

 

Saldo 2010

Voorjaarsnota 2011

– 68 685

68 685

                 

0

0

 

Kasschuiven

Miljoenennota 2012

 

– 194 763

– 81 539

54 614

188 293

1 593

– 67 874

– 94 065

– 109 895

– 150 804

454 440

0

0

 

Saldo 2011

Najaarsnota 2011

 

193 869

– 193 869

               

0

0

 

Saldo 2011

Slotwet 2011

 

– 109 945

109 945

               

0

0

                               

16

Megaprojecten niet verkeer en vervoer

 

11 625

– 7 911

2 209

– 82 806

– 47 355

– 71 426

19 146

176 518

0

0

0

0

0

 

Saldo 2010

Voorjaarsnota 2011

11 625

– 11 625

                 

0

0

 

Kasschuiven

Miljoenennota 2012

 

– 1 367

7 290

– 82 806

– 47 355

– 71 426

19 146

176 518

     

0

0

 

Saldo 2011

Najaarsnota 2011

 

– 11 079

11 079

               

0

0

 

Saldo 2011

Slotwet 2011

 

16 160

– 16 160

               

0

0

                               

17

Megaprojecten verkeer en vervoer

 

– 50 564

2 682

47 882

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2010

Voorjaarsnota 2011

– 50 564

50 564

                 

0

0

 

Saldo 2011

Najaarsnota 2011

 

– 47 646

47 646

               

0

0

 

Saldo 2011

Slotwet 2011

 

– 236

236

               

0

0

                               

18

Overige uitgaven en ontvangsten

 

– 13 405

– 18 861

32 843

– 577

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2010

Voorjaarsnota 2011

– 13 405

13 405

                 

0

0

 

Kasschuiven

Miljoenennota 2012

 

– 17 612

18 189

– 577

             

0

0

 

Saldo 2011

Najaarsnota 2011

 

– 8 652

8 652

               

0

0

 

Saldo 2011

Slotwet 2011

 

– 6 002

6 002

               

0

0

                               

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

109 931

– 10 005

– 249 926

– 75 000

75 000

150 000

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2010

Voorjaarsnota 2011

– 90 069

90 069

                 

0

0

 

Kasschuiven

Miljoenennota 2012

200 000

– 200 000

                 

0

0

 

Versnelde betaling in 2010 voor onderhoud 2011

   

100 000

– 250 000

– 75 000

75 000

150 000

         

0

0

 

kasschuif alg.middelen

                       

0

0

 

Saldo 2011

Najaarsnota 2011

                     

0

0

 

Saldo 2011

Slotwet 2011

 

– 74

74

               

0

0

 • b. Ik ben bereid om een dergelijk meerjarig overzicht in de begrotingsdocumenten op te nemen. Dit heb ik reeds geëffectueerd in de 2e suppletoire wet 2012 naar aanleiding van de voorjaarsnota.

2.

 • a. Kunt u aangeven waarom de lopende planstudies voor regionaal spoor meer tijd vergen dan verwacht? De benodigde maatregelen waren toch al bekend in de quick-scan spoor van een paar jaar geleden?

 • b. Kunt u aangeven op welke wijze u de afgelopen jaren heeft gestuurd op tijdige oplevering door ProRail van de betreffende plannen?

 • c. Hoe verklaart u de vertraging, terwijl het hier om maatregelen gaat die volgens de quick-scan spoor allemaal korte termijn maatregelen zijn, die voor 2012 hadden moeten worden genomen en het grotendeels gaat om kleine projecten zoals het plaatsen van een wissel of het verlengen van een perron?

a t/m c. De quick scan was een inventarisatie op hoofdlijnen die nog verder moest worden uitgewerkt om te weten welke concrete maatregelen nodig waren en in hoeverre ze ook het gewenste effect hadden. De oplevering van de projecten was gepland tussen 2011 en 2014, zoals onderstaand weergegeven is de planning er nu op gericht om in 2012 de eerste projecten te realiseren. Onderstaand zal ik per project de huidige planning toelichten:

 • Voor de perronverlenging Arnhem-Winterswijk is de beschikking inmiddels verleend en is de indienststelling gepland voor december 2012.

 • Het snelwissel bij Didam wordt in september in een grote buitendienststelling ingebracht en staat voor wat betreft de indienststelling eveneens gepland voor december 2012.

 • De planning ten aanzien van het Dubbelspoor Wehl hangt sterk af van eventueel bezwaar en beroep tegen de wijziging van het bestemmingsplan.

 • Voor wat betreft de maatregelen Winterswijk-Zutphen moest de provincie Gelderland haar bijdrage voor deze lijn zeker stellen na de statenverkiezingen van 2011. Vandaar dat IenM had besloten ProRail nog geen opdracht te geven tot de uitwerking van deze maatregelen. Deze opdracht is inmiddels op 4 april 2012 verleend. Realisatie van de maatregelen is gekoppeld aan de ombouw van het emplacement Zutphen voor PHS in de periode 2015–2018.

Met Prorail zijn in overleg met de regio afspraken gemaakt over de uit te voeren planstudies. Middels periodiek overleg wordt de realisatie gemonitord en eventuele afspraken gemaakt over de bijstelling in de planning.

3.

Heeft de lagere subsidiebijdrage in productartikel 16 uit dit jaarverslag nog consequenties voor de toekomst?

Zowel het ontvangsten- als het uitgavenbudget van het programma Ruimte voor de Rivier is – als gevolg van lagere EU ontvangsten uit subsidies – verlaagd met in totaal € 64 mln. De verwachting is dat ook met het huidige verlaagde budget de maatregelen die opgenomen zijn in het programma Ruimte voor de Rivier uitgevoerd kunnen worden. Dit is ook zo gemeld in de 19e voortgangsrapportage van het programma (Kamerstuk 30 080, nummer 58).